Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Jeigu vaikas turi du globėjus, sprendžiant su vaiko asmeniu susijusius klausimus, įskaitant trumpalaikes keliones į užsienį ir persikraustymą nuolat gyventi į kitą valstybę, iš esmės reikia abiejų globėjų sutarimo. Tačiau jeigu vaikas gyvena tik su vienu iš dviejų globėjų, tėvas (motina), su kuriuo (-ia) jis gyvena, turės teisę nuspręsti, kur vaikas gyvens savo laisvu laiku, įskaitant trumpalaikes ir ilgalaikes keliones į užsienį, jeigu taip nepažeidžiama kokia nors vaiko teisė matytis su kitu globėju, kurią jis gali turėti.

Vienintelis vaiko globėjas tėvas (motina) turi teisę, keliaudamas (-a) į užsienį arba persikraustydamas (-a) nuolat gyventi į kitą valstybę, su savimi pasiimti ir vaiką net ir be kito tėvo (motinos) sutikimo. Tačiau jeigu vaikas turi teisę matytis su kitu iš tėvų, vaiką globojantis tėvas (motina) turėtų į tai atsižvelgti. Tėvas (motina), su kuriuo vaikas turi teisę matytis, naujoje vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje gali kreiptis dėl sprendimo, kuriuo nustatoma matymosi su vaiku tvarka, vykdymo, jeigu tokia galimybė numatyta naujos nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės taisyklėse. Šis tėvas (motina) taip pat gali prašyti leisti matytis su vaiku pagal 1980 m. Hagos konvenciją, jeigu ji taikoma vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje. Jeigu vienintelis globėjas nesilaiko sprendimo, kuriuo nustatoma bendravimo su vaiku tvarka, ir taip neužtikrina vaiko poreikio artimai ir tinkamai bendrauti su abiem tėvais, paprastai ši aplinkybė turės įtakos tam, kaip Švedijos teismas spręs globos klausimą vėliau galinčiame kilti kokiame nors teisiniame ginče dėl globos teisių. Todėl tėvai turi bendrą pareigą užtikrinti, kad vaikui būtų sudarytos tinkamos sąlygos bendrauti su tėvu (motina).

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Kaip galima matyti iš atsakymo į 1 klausimą, tėvai, kuriems priklauso vaiko globa, gali priimti bendrus sprendimus dėl su vaiku susijusių klausimų, įskaitant bet kokį apsistojimą užsienyje. Iš atsakymo į 1 klausimą taip pat matyti, kad net jeigu tik vienas iš tėvų globoja vaiką, yra tam tikrų situacijų, kai šis globėjas, planuodamas trumpam laikui apsistoti arba nuolat apsigyventi užsienyje, turėtų paisyti vaiko poreikių, atsižvelgiant į vaiko teisę matytis su kitu iš tėvų. Švedijos teisėje numatyta, kad neteisėtas vaiko išvežimas gali būti laikomas nusikaltimu.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Kai globėjas vaiką globoja kartu su kitu tėvu (motina), šis globėjas tam tikrais atvejais gali vienas priimti sprendimą dėl vaiko globos. Ši galimybė priklauso nuo to, ar kitas globėjas negali dalyvauti priimant sprendimą dėl ligos arba kitos priežasties, dėl kurios jis negali dalyvauti priimant kokius nors sprendimus, kurių priėmimo negalima atidėti. Ypatingą svarbą vaiko ateičiai turintys sprendimai taip pat negali būti priimami tokiu būdu, išskyrus atvejus, kai tai atitinka geriausius vaiko interesus. Vietos valdžios socialinių reikalų komitetas taip pat turi galimybę priimti sprendimą dėl psichiatrinio arba psichologinio gydymo, net jeigu su tuo sutinka tik vienas globėjas, jeigu tai atitinka vaiko interesus.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Tos pačios nuostatos taikomos tėvui (motinai), kaip vieninteliam (-ei) globėjui (-ai). Jeigu vaikas gyvena tik su vienu iš dviejų globėjų, tėvas (motina), su kuriuo (-ia) vaikas gyvena, bus laikomas (-a) turinčiu (-ia) teisę nuspręsti, kur vaikas gyvens savo laisvu laiku, įskaitant trumpalaikes keliones į užsienį (žr. atsakymą į 1 klausimą). Kartu su kitu globėju vaiką globojantis globėjas taip pat gali, remdamasis vietos valdžios socialinių reikalų komiteto sprendimu, išvežti vaiką į užsienį psichiatrinio arba psichologinio gydymo tikslu net ir be kito iš tėvų sutikimo (žr. atsakymą į 3 klausimą).

Paskutinis naujinimas: 04/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.