Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Likumīga pārcelšanās uz ārzemēm ar bērniem

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādos apstākļos viens vecāks var likumīgi aizvest bērnu uz citu valsti bez otra vecāka piekrišanas?

Anglijas un Velsas tiesību akti paredz bērna likumīgu aizvešanu no Apvienotās Karalistes. Bērna aprūpes rīkojums ir tiesas izdots rīkojums, kas nosaka, ar kuru personu bērnam jādzīvo vai jāpavada laiks. 1989. gada Bērnu likuma 13. panta 2. punkts ļauj personai, kura ir saņēmusi bērna aprūpes rīkojumu (agrāk saukts gan par bērna dzīvesvietas rīkojumu, gan par saskarsmes kārtības rīkojumu) attiecībā uz bērnu, aizvest bērnu no Apvienotās Karalistes uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi (piemēram, brīvdienās).

Tas ir saskaņā ar 1984. gada Bērnu nolaupīšanas likuma 1. panta 4. punktu, kas nosaka, ka persona, aizvedot vai aizsūtot bērnu ārpus Apvienotās Karalistes, neizdara pārkāpumu, ja šai personai ir spēkā esošs bērna aprūpes rīkojums un aizvešana nav ilgāka par vienu mēnesi.

Ja nav spēkā esoša bērna aprūpes rīkojuma, vienīgais vecāks ar vecāku atbildību var likumīgi aizvest bērnu no Apvienotās Karalistes bez otra vecāka atļaujas. Savukārt otrs vecāks, kuram nav vecāku atbildības, var novērst bērna aizvešanu no jurisdikcijas, iesniedzot kādā no Anglijas un Velsas tiesām pieteikumu par rīkojuma izdošanu aizliegt veikt pasākumus. Tāpat šis vecāks var vērsties tiesā, lai saņemtu tiesas rīkojumu attiecībā uz vecāku atbildību. Jēdziens “vecāku atbildība” ir definēts 1989. gada Bērnu likuma 3. panta 1. punktā.

2 Kādos apstākļos bērna aizvešanai uz citu valsti ir nepieciešama otra vecāka piekrišana?

1989. gada Bērnu likuma 13. pants nosaka, ka, ja attiecībā uz bērnu ir spēkā esošs bērna aprūpes rīkojums, neviena persona nedrīkst aizvest bērnu no Apvienotās Karalistes bez rakstiskas visu to personu piekrišanas, kurām ir vecāku atbildība par attiecīgo bērnu, vai tiesas atļaujas.

Turklāt 1984. gada Bērnu nolaupīšanas likuma 1. pants nosaka, ka vecāks (un citas noteiktas personas, tostarp bērna aizbildnis, persona, kura attiecībā uz konkrēto bērnu ir saņēmusi bērna aprūpes rīkojumu, vai persona, pie kuras bērns dzīvo) izdara pārkāpumu (bērna nolaupīšanu), ja tas aizved vai aizsūta bērnu ārpus Apvienotās Karalistes bez atbilstošas piekrišanas (tas nozīmē bērna mātes un bērna tēva piekrišanu, ja tiem ir vecāku atbildība, vai iepriekš minēto citu noteikto personu piekrišanu).

Ja nav izdots bērna aprūpes rīkojums, bet vecāku atbildība par bērnu ir vairāk nekā vienai personai, neviena no personām, kurai ir vecāku atbildība par attiecīgo bērnu, nedrīkst aizvest bērnu no Apvienotās Karalistes bez citu personu ar vecāku atbildību piekrišanas vai tiesas atļaujas.

3 Kā bērnu var likumīgi aizvest uz citu valsti, ja otrs vecāks nepiekrīt bērna aizvešanai uz citu valsti gadījumos, kad šāda piekrišana ir nepieciešama?

Vecāks, kurš ir saņēmis bērna aprūpes rīkojumu attiecībā uz bērnu un kurš vēlas pastāvīgi aizvest bērnu no Apvienotās Karalistes, var likumīgi pārvietoties kopā ar bērnu bez tiesas iejaukšanās, ja viņš ir saņēmis rakstisku otra vecāka ar vecāku atbildību vai jebkuras citas personas ar vecāku atbildību piekrišanu. Ja piekrišana netiek dota, ir jāiesniedz pieteikums tiesā, lai saņemtu atļauju pastāvīgi aizvest bērnu no Anglijas un Velsas (1989. gada Bērnu likuma 13. panta 1. punkts).

Ja nav izdots bērna aprūpes rīkojums, personai, kurai ir vecāku atbildība par bērnu un kura vēlas pastāvīgi aizvest bērnu no Apvienotās Karalistes, ir jāvēršas tiesā, lai saņemtu atļauju, ja cita persona ar vecāku atbildību atsakās dot savu piekrišanu.

Anglijā un Velsā vislielākā uzmanība starptautiskās pārvietošanas lietās vienmēr tiks pievērsta bērna labklājībai, un tā vienmēr būs noteicošais faktors. Ģimenes lietu tiesu tiesneši, izskatot katru konkrēto lietu, ņems vērā visu tiem pieejamo informāciju, pirms neatkarīga sprieduma pieņemšanas. Viņi pirmkārt un galvenokārt centīsies pieņemt lēmumus, kas ir attiecīgā bērna interesēs. Tiesa, izskatot šādas lietas, vienmēr vislielāko uzmanību pievērsīs bērna labklājībai. 1989. gada Bērnu likums nosaka likumīgu aizsardzību, lai aizsargātu bērna labklājību, pārvietojot to no Anglijas un Velsas.

4 Vai tos pašus noteikumus piemēro gan pagaidu aizvešanai (piemēram, atvaļinājuma, veselības aprūpes u.c. gadījumos), gan pastāvīgai aizvešanai? Attiecīgā gadījumā, lūdzu, norādiet, kādā formā ir jāsniedz attiecīgās piekrišanas.

Atbildē uz 1. jautājumu ir izklāstīti noteikumi par bērna likumīgu aizvešanu no Apvienotās Karalistes uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi. Persona, kura attiecībā uz bērnu ir saņēmusi bērna aprūpes rīkojumu, var aizvest bērnu uz ārzemēm uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi, un tādēļ tai nav nepieciešama otra vecāka atļauja, lai aizvestu bērnu brīvdienās.

Lapa atjaunināta: 10/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.