Likumīga pārcelšanās uz ārzemēm ar bērniem

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādos apstākļos viens vecāks var likumīgi aizvest bērnu uz citu valsti bez otra vecāka piekrišanas?

Vecāks bērnu var aizvest uz citu valsti, nesaņemot otra vecāka piekrišanu vai pretēji otra vecāka vēlmēm, ja vecāks, kas bērnu aizved, ir vienīgais atbildīgais par bērnu vai arī ja bērnu aizvest ir atļāvusi tiesa.

2 Kādos apstākļos bērna aizvešanai uz citu valsti ir nepieciešama otra vecāka piekrišana?

Ja atbildīgi ir abi vecāki un tiem ir dalīta aizgādība pār bērnu, tad bērna aizvešanai uz citu valsti nepieciešama abu vecāku piekrišana.

3 Kā bērnu var likumīgi aizvest uz citu valsti, ja otrs vecāks nepiekrīt bērna aizvešanai uz citu valsti gadījumos, kad šāda piekrišana ir nepieciešama?

Ja otrs vecāks nepiekrīt bērna aizvešanai vai ir pret to, vecākam, kas vēlas bērnu aizvest, ir jāvēršas tiesā, lai saņemtu atļauju bērna aizvešanai; tā var būt tiesa, kas uzrauga aizbildnību bērna dzīvesvietā vai tiesa, kurā notiek tiesvedība par vecāku atbildību.

4 Vai tos pašus noteikumus piemēro gan pagaidu aizvešanai (piemēram, atvaļinājuma, veselības aprūpes u.c. gadījumos), gan pastāvīgai aizvešanai? Attiecīgā gadījumā, lūdzu, norādiet, kādā formā ir jāsniedz attiecīgās piekrišanas.

Ja bērnu vēlas īslaicīgi aizvest uz ārzemēm, šādas aizvešanas iemeslus nepieciešams pārbaudīt. Ja tās ir tikai īsas brīvdienas, jautājumu var uzskatīt par ikdienišķu un tā izlemšanai nav nepieciešama abu vecāku atļauja.

Ja pagaidu aizvešanas pamatā ir nozīmīgāki iemesli, piemēram, bērna medicīniska aprūpe, ir vajadzīga abu vecāku, kam ir vecāku atbildība, atļauja. Ja starp viņiem pastāv domstarpības, jautājums ir jāskata tiesai.

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.