Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Een ouder is alleen gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen, wanneer de ouder met het eenhoofdig gezag over het kind is belast en er afdoende afspraken zijn gemaakt over de omgang tussen het kind en de andere ouder. Als alternatief kan vervangende toestemming worden gevraagd aan de rechter.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Voor de overbrenging van het kind naar een andere staat is de toestemming van de andere ouder vereist wanneer de ouders het gezamenlijke gezag over het kind hebben. Ook als de verhuizing betekent dat dit een inbreuk vormt op het omgangsrecht van de niet met het gezag belaste ouder, kan toestemming van die ouder vereist zijn.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Wanneer overbrenging van het kind naar een andere staat noodzakelijk is, maar de andere ouder, die eveneens met het gezag over het kind is belast, geen toestemming geeft, kan een vervangende toestemming van de rechter worden gevraagd (artikel 253A, Boek I van het Nederlands Burgerlijk Wetboek). In het geval van eenhoofdig gezag is het mogelijk om op grond van artikel 377a en artikel 377e, Boek I van het Nederlands Burgerlijk Wetboek te vragen om het vaststellen of aanpassen van de omgangsregeling met de andere ouder.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

In het geval van gezamenlijk gezag van de ouders gelden in Nederland voor een tijdelijke en een permanente overbrenging van een kind dezelfde regels. Bijgevoegd het formulier ‘toestemming om te reizen’ PDF (288 Kb) nl. English version PDF  en

In het geval van eenhoofdig gezag geldt in het algemeen dat door de rechter vastgestelde of in een ouderschapsplan neergelegde omgangsregelingen dienen te worden gerespecteerd.

Laatste update: 02/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.