Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Likumīga pārcelšanās uz ārzemēm ar bērniem

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādos apstākļos viens vecāks var likumīgi aizvest bērnu uz citu valsti bez otra vecāka piekrišanas?

Saskaņā ar Likuma Nr. 248/2005 par Rumānijas pilsoņu brīvu kustību uz ārvalstīm 30. pantu (nepilngadīgs) bērns, kurš ir individuāla ceļošanas dokumenta vai personas apliecības turētājs un kurš ceļo uz ārzemēm kopā ar kādu no vecākiem, var atstāt Rumānijas teritoriju bez otra vecāka apliecinājuma, ņemot vērā to, ka pavadošais vecāks sniedz pierādījumus tam, ka bērns viņam ir uzticēts atbilstoši galīgam un neatsaucamam tiesas spriedumam (definitivă şi irevocabilă) vai ka viņš vienīgais nodrošina aizgādību saskaņā ar galīgu un neatsaucamu tiesas spriedumu (vai galīgu tiesas spriedumu tiesvedībā, kas sākta 2013. gada 15. februārī vai pēc tam).

Nav obligāti jāiesniedz apliecinājums no vecāka, kura vecāku tiesības ir pārtrauktas, vai no vecāka, kurš atbilstoši likumam ir juridiski izziņots kā pazudis, ja pavadošais vecāks šo faktu pierāda.

Robežpolicija ļauj nepilngadīgajiem izbraukt no Rumānijas, ja pavadošais vecāks pamato nepieciešamību doties uz ārzemēm ar faktu, ka nepilngadīgs bērns saņems medicīnisku ārstēšanu, kas nav pieejama Rumānijas teritorijā un kuras trūkums nopietni apdraudētu nepilngadīgā dzīvību vai veselību, ja pavadošais vecāks uzrāda attiecīgus pamatojuma dokumentus, ko izsniegušas un apliecinājušas Rumānijas veselības aprūpes iestādes un kuros ir norādīts paredzamais ārstēšanas periods un valsts(-is), pat ja piekrišanu nav snieguši abi vecāki, otrs vecāks, pārdzīvojušais vecāks vai likumīgais pārstāvis. Tāpat robežpolicija ļauj pavadīt nepilngadīgos, izceļojot no Rumānijas, ja pavadošais vecāks sniedz pierādījumus, ka nepilngadīgais bērns ceļo, lai studētu vai piedalītos oficiālos konkursos, uzrādot atbilstošus dokumentus, kuros ir norādīts studiju vai konkursu norises periods un valsts(-is), pat ja piekrišanu ir sniedzis tikai viens vecāks.

2 Kādos apstākļos bērna aizvešanai uz citu valsti ir nepieciešama otra vecāka piekrišana?

Lai bērnu aizvestu uz citu dalībvalsti, ir nepieciešama otra vecāka piekrišana, ja aizgādību īsteno abi vecāki kopā.

Tāpēc vecāki aizgādību īsteno kopā un vienlīdzīgu neatkarīgi no tā, vai vecāki bija precējušies bērna piedzimšanas brīdī.

Šķiršanās gadījumā vecākiem ir kopīga aizgādība, ja vien tiesa nav lēmusi citādi. Ja pastāv pamatoti iemesli un ja tiek ņemtas vērā bērna intereses, tiesa var lemt, ka aizgādība ir jāīsteno tikai vienam no vecākiem.

3 Kā bērnu var likumīgi aizvest uz citu valsti, ja otrs vecāks nepiekrīt bērna aizvešanai uz citu valsti gadījumos, kad šāda piekrišana ir nepieciešama?

Kad vecāku starpā rodas nesaskaņas par tiesību īstenošanu vai citu vecāku pienākumu izpildi, uzraugošā tiesa lemj par bērna interesēm pēc tam, kad ir uzklausījusi vecākus un ņēmusi vērā psiholoģisko un sociālo ziņojumu. Līdz ar to otra vecāka piekrišanu bērna ceļošanai uz ārzemēm var aizstāt ar tiesas spriedumu.

4 Vai tos pašus noteikumus piemēro gan pagaidu aizvešanai (piemēram, atvaļinājuma, veselības aprūpes u.c. gadījumos), gan pastāvīgai aizvešanai? Attiecīgā gadījumā, lūdzu, norādiet, kādā formā ir jāsniedz attiecīgās piekrišanas.

Likums Nr. 248/2005 par Rumānijas pilsoņu brīvu kustību uz ārvalstīm nenodala īslaicīgu un galīgu aizvešanu.   Nepastāv standarta veidlapas, kuru izmantojot vecāks piekrīt nepilngadīga bērna aizvešanai otra vecāka pavadībā. Likums nosaka, ka apliecinājumā ir jānorāda vecāka piekrišana ceļojumam, ietverot galamērķa valsti(-is) un ceļošanas periodu.

Ja bērns atstāj Rumānijas teritoriju kopā ar personu, kas nav viņa vecāks, ir jāsastāda apliecinājums ar abu vecāku piekrišanu bērna vešanai uz galamērķa valsti(-īm), ceļošanas periodam, kā arī ir jāsniedz detalizēta informācija par pavadošo personu. Tāpat apliecinājumā ir jānorāda ceļojuma nolūks, maršruts līdz galamērķa valstij, paziņojums par to, vai nepilngadīgais bērns paliks galamērķa valstī — šādā gadījumā ir jānorāda arī persona, kam nepilngadīgais bērns ir uzticēts — un vai bērns atgriezīsies kopā ar pavadošo personu, par ko detalizēta informācija arī ir jānorāda, ja šī persona nav tā pati persona, ar ko kopā bērns atstāja Rumāniju. Tālāk ir norādīta standarta veidlapa, ar ko vecāks pauž piekrišanu nepilngadīga bērna aizvešanai no valsts cita pieaugušā pavadībā.

Iepriekš norādītie apliecinājumi ir jāsastāda divās oriģinālos eksemplāros un to autentiskums Rumānijā ir jāapliecina valsts notāram, savukārt ārzemēs — Rumānijas diplomātiskajām pārstāvniecībām vai konsulātiem, vai ja šādi apliecinājumi ir sastādīti ārzemju iestādēs, tiem ir jāatbilst legalizācijas prasībām atbilstoši tiesību aktiem vai tiem ir jābūt pievienotai apostillei saskaņā ar 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu. Apliecinājuma oriģinālu glabā pavadošā persona, un otrs oriģinālais eksemplārs tiek pievienots nepilngadīgā pasei.

Atbilstošie faili

Apliecinājuma veidlapa, ar ko vecāki piekrīt nepilngadīga bērna izvešanai no valsts cita pieaugušā pavadībā. PDF (23 Kb) ro

Lapa atjaunināta: 03/07/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.