Informazzjoni dwar it-tneħħija legali tal-minuri

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Il-kwistjoni ta' fejn għandu joqgħod il-minuri b'mod permanenti hija soġġetta għar-regoli ġuridiċi dwar id-dritt ta' determinazzjoni tal-post ta' residenza tal-minuri, u għalhekk huwa parti mill-kura de facto tal-minuri (l-Artikolu 1631(1) tal-Kodiċi Ċivili (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Bl-istess mod għall-proprjetà tal-minuri, dan jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-responsabbiltà tal-ġenitur fl-Artikolu 1626(1) tal-Kodiċi Ċivili.

Ir-residenza permanenti hija “kwistjoni ta’ sinifikanza importanti” (Angelegenheit von erheblicher Bedeutung) fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 1687(1), l-ewwel sentenza tal-Kodiċi Ċivili - mhux bħal, pereżempju, vaganza qasira lejn pajjiż Ewropew fil-viċinat, li għaliha hemm bżonn il-ftehim reċiproku ta’ żewġ ġenituri jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta. Ġenitur għalhekk għandu bżonn tal-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biex isiefer bit-tfal, sakemm ma jkollux il-kustodja esklussiva jew tal-inqas id-dritt waħdieni li jiddeċiedi dwar ir-residenza tiegħu.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex il-minuri jmur jgħix barra huwa meħtieġ jekk il-ġenituri jaqsmu r-responsabbiltà tal-ġenituri (id-dritt li jiddeċiedu dwar ir-residenza) (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija 1).

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Il-minuri jista' jittieħed barra l-pajjiż legalment jekk il-ġenitur li jrid imur jgħix barra mal-minuri għandu l-kustodja esklussiva jew tal-inqas id-dritt waħdieni li jiddeċiedi dwar ir-residenza.

Jekk dan ma jkunx il-każ u jekk hemm nuqqas ta’ ftehim bejn il-ġenituri fuq din il-kwistjoni, fuq talba ta’ wieħed mill-ġenituri, il-qorti tal-familja (Familiengericht) tista’ tawtorizza lil wieħed mill-ġenituri biex jiddeċiedi hu fuq il-kwistjoni, skont l-Artikolu 1628 tal-Kodiċi Ċivili. Il-Qorti trid tiddeċiedi fuq il-bażi tal-aħjar interessi tal-minuri, u tqis iċ-ċirkustanzi partikolari u l-kwistjonijiet prattiċi u l-interessi leġittmi ta' dawk involuti (it-Taqsima 1697a tal-Kodiċi Ċivili).

Barra minn hekk, ġenitur li ma jgħix mal-ġenitur l-ieħor jista' jitlob wkoll lill-qorti tal-familja skont it-Taqsima 1671(1) tak-Kodiċi Ċivili biex jingħata r-responsabbiltà esklużiva tal-ġenituri jew ir-responsabbiltà esklużiva għal kwistjoni partikolari - pereżempju d-dritt li jiddeċiedi dwar il-post ta' residenza tal-minuri. Il-qorti tilqa' t-talba jekk il-ġenitur l-ieħor jaqbel, sakemm il-minuri li għandu mill-inqas 14-il sena ma joġġezzjonax, jew jekk it-tneħħija tar-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri jew it-trasferiment parzjali tar-responsabbiltà sħiħa tal-ġenitur lir-rikorrent x'aktarx tkun fl-aħjar interessi tal-minuri. Jekk il-qorti tilqa' t-talba, il-ġenitur jista' jiddeċiedi liberament fejn għandu joqgħod il-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ġenitur bir-responsabbiltà esklużiva huwa liberu li jsiefer mal-minuri għal perjodi qosra meta jogħġbu.

Min-naħa l-oħra, il-ġenituri bir-responsabbiltà konġunta fil-prinċipju jridu jieħdu din id-deċiżjoni flimkien (l-Artikolu 1627 tal-Kodiċi Ċivili). Jekk il-ġenituri b’responsabbiltà konġunta jgħixu separatament, it-tnejn iridu jiddeċiedu flimkien jekk il-vjaġġ ippjanat mhux ħaġa ta’ kuljum, iżda kwistjoni ta’ importanza sinifikanti (l-Artikolu 1687(1), l-ewwel sentenza, tal-Kodiċi Ċivili). Il-ġenitur li miegħu normalment jgħix ta' kuljum il-minuri għandu dritt jiddeċiedi dwar il-kwistjonijiet ta' ‑kuljum tiegħu (l-Artikolu 1687(1), it-tieni sentenza, tal-Kodiċi Ċivili). Il-ġenitur l-ieħor jista’ jiddeċiedi waħdu biss fi kwistjonijiet ta’ kura attwali skont l-Artikolu 1687(1), ir-raba’ sentenza tal-Kodiċi Ċivili). Il-leġiżlazzjoni ma tispeċifikax liema kwistjonijiet huma ta' importanza sinifikanti u liema huma dawk ta' kuljum jew ta’ kura attwali. Din il-kwistjoni trid tiġi deċiża skont iċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ. Fil-prinċipju, kemm il-ġenitur li miegħu jgħix il-minuri u l-ġenitur li għandu dritt ta’ aċċess jistgħu jiddeċiedu fuq trasferiment temporanju għal vaganzi barra l-pajjiż, sakemm il-vjaġġ mhux lejn post remot jew f’post fejn hemm inkwiet politiku. Madankollu, il-ġenitur li għandu dritt ta’ aċċess irid jinforma lill-ġenitur l-ieħor li għandu l-kustodja bil-quddiem dwar dan il-vjaġġ. Il-ġenitur li għandu l-kustodja jista’ jieħu deċiżjonijiet waħdu dwar trattament mediku ta’ kuljum. Madankollu, jekk il-minuri se jittieħed f’pajjiż ieħor għal trattament mediku, bħala regola dan ma għandux jibqa’ jitqies bħala kwistjoni ta’ trattament normali.

Ġenitur li ma għandux ir-responsabbiltà tal-ġenitur ma għandux dritt jiddeċiedi fejn għandu joqgħod il-minuri. Matul il-perjodu ta’ kuntatt, dan il-ġenitur għandu l-istess setgħat skont l-Artikolu 1687a tal-Kodiċi Ċivili daqs il-ġenitur li għandu l-kustodja konġunta tal-minuri li miegħu il-minuri normalment ma jgħix (l-Artikolu 1687(1), ir-raba’ sentenza).

L-aħħar aġġornament: 02/11/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.