Informazzjoni dwar it-tneħħija legali tal-minuri

Litwanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

It-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa possibbli biss fuq bażi temporanja (pereż. għal vaganza). It-tibdil tal-istat ta’ residenza jirrikjedi l-kunsens mill-ġenitur l-ieħor jew deċiżjoni mill-qorti li tkun stabbiliet il-post tar-residenza tal-minuri fl-istat barrani.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri huma miżżewġin, u mhux divorzjati, kemm jekk jgħixu flimkien jew separatament, il-kunsens tat-tnejn li huma huwa meħtieġ sabiex jinbidel il-pajjiż tar-residenza tal-minuri.

Jekk il-ġenituri huma divorzjati u l-post tar-residenza tal-minuri jkun ġie stabbilit ma’ wieħed mill-ġenituri, il-fatt ta’ trażlok mal-minuri biex igħix b’mod permanenti fi stat barrani b’mod permanenti jirrikjedi wkoll il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor ukoll, għaliex l-istabbiliment ta’ residenza ma’ wieħed mill-ġenituri ma jagħtix lil dak il-ġenitur aktar drittijiet fir-rigward tal-minuri, salv jekk il-qorti ma tkunx determinat mod ieħor.

Jekk il-ġenituri mhumiex miżżewġin u l-post tar-residenza tal-minuri ma jkunx ġie stabbilit ma’ wieħed minnhom, huwa preżunt li d-drittijiet tal-ġenituri huma ugwali u l-kunsens taż-żewġ ġenituri huwa rikjest sabiex jinbidel l-istat ta’ residenza tal-minuri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk huwa impossibbli li jinkiseb il-kunsens mill-ġenitur l-ieħor, il-ġenitur li qiegħed jittrażloka lejn stat ieħor irid jitlob lill-qorti sabiex tistabbilixxi l-post ta’ residenza tal-minuri u l-arranġamenti għal aċċess tal-minuri. Fejn jiġi stabbilit il-post ta’ residenza, il-ġenitur irid japplika għal tibdil tal-arranġamenti għal aċċess tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Il-leġiżlazzjoni Litwana ma tirrikjedix kunsens addizzjonali minn ġenitur għat-trasferiment temporanju ta’ minuri lejn Stat ieħor.

L-aħħar aġġornament: 21/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.