Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Wanneer twee ouders gezamenlijk en afzonderlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, worden ze verondersteld gezamenlijk een besluit te nemen over de overbrenging van het kind naar een andere staat.

Wanneer de ouders niet samenleven, kunnen ze overeenstemming bereiken over de woonplaats van het kind, de voogdij over het kind en de toegang tot het kind en kunnen ze zich voor de bekrachtiging daarvan rechtstreeks wenden tot de districtsrechtbank die bevoegd is op grond van het adres waar het kind op dat moment woont.

Wanneer de ouders geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het geschil beslecht door de districtsrechtbank met bevoegdheid op grond van het adres waar het kind op dat moment woont, die uitspraak doet over de woonplaats van het kind, de uitoefening van de voogdijrechten en de toegang tot het kind.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Ongeacht of de ouders de voogdijrechten gezamenlijk uitoefenen dan wel dat de rechtbank een overeenkomst heeft goedgekeurd of de voogdij heeft toegewezen aan een van de ouders en daarbij heeft bepaald dat het kind bij die ouder komt te wonen, is voor de overbrenging van het kind naar buiten het grondgebied van Bulgarije ook toestemming nodig van de ouder die geen voogdijrechten uitoefent. Deze toestemming moet schriftelijk worden verleend en moet worden voorzien van de door een notaris gelegaliseerde handtekening van de betrokken ouder (punt 9 van artikel 76 van de Bulgaarse wet inzake persoonlijke documenten (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti)).

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Als de ouders het met elkaar oneens zijn over de overbrenging van het kind naar een andere staat, wordt het geschil beslecht volgens de procedure van artikel 127 bis van het wetboek familierecht (Semeen kodeks). Als ze het oneens zijn over de woonplaats van het kind, wordt het geschil beslecht volgens de procedure van artikel 127, lid 2, of van artikel 59 van het wetboek familierecht.

Wanneer de rechtbank in de plaats treedt van de toestemming van de ouder voor de afgifte van een paspoort aan het kind en de overbrenging van het kind naar een andere staat (ongeacht de duur van de reis), moet er een specifiek beschermd belang van het kind bestaan wanneer het naar een andere staat wordt overgebracht. De rechtbank moet een maximale tijd vaststellen voor het verblijf van het kind in het buitenland en moet ook bepalen naar welke staat of staten het kind mag worden overgebracht binnen een bepaald geografisch gebied (bv. de Europese Unie). Daarbij heeft de rechter de mogelijkheid om een onbeperkt aantal reizen toe te staan gedurende een gespecificeerde periode, zij het ook weer alleen naar een gespecificeerde staat of gespecificeerde staten.

In overeenstemming met de bindende instructies voor de uitlegging van het recht die zijn gegeven in interpretatief besluit nr. 1 van 2016 van 3 juli 2017 in interpretatieve zaak nr. 1 van de algemene vergadering van het civielrechtelijk college van het Bulgaarse hof van cassatie voor het jaar 2016, mag de rechtbank niet definitief in de plaats treden van de toestemming van die ouder en toestaan dat het kind gedurende een onbeperkte tijd en binnen een onbeperkt geografisch gebied kan reizen.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

De Bulgaarse wet inzake persoonlijke documenten (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti) vereist toestemming, door middel van een notariële verklaring, van de ouder die het kind niet op de reis vergezelt, ongeacht de specifieke omstandigheden van de overbrenging van het kind naar een andere staat.

Die overbrenging kan tijdelijk zijn, waarna het kind naar Bulgarije terugkeert en niet naar een andere staat verhuist. Wanneer het kind naar het buitenland reist voor een excursie, vakantie, familiebezoek, een studie, een cultureel of sportevenement, een wedstrijd, gezondheidszorg enz., en de partijen het niet met elkaar eens zijn, beoordeelt de rechtbank de reden van het verzoek. Als er geen reden is om aan te nemen dat er een specifiek en reëel risico is verbonden aan de overbrenging van het kind, bepaalt de rechtbank de parameters van de toestemming. Wanneer het kind tijdelijk naar een andere staat wordt overgebracht, is het onwaarschijnlijk dat het recht van het kind om te reizen in botsing komt met het recht van toegang tot het kind van de ouders, en zelfs indien dat wel het geval zou zijn, wordt van de betrokken ouder verwacht dat die de tijdelijke beperking van zijn of haar rechten aanvaardt in het belang van het kind.

Het doel van de overbrenging kan ook de verhuizing van het kind naar een andere staat zijn. Bij het beoordelen van kwesties aangaande de overbrenging van een kind naar een andere staat en de dienovereenkomstige afgifte van de benodigde persoonlijke documenten, mag de rechtbank niet toestaan dat haar toestemming voor de overbrenging de verplaatsing van de woonplaats van het kind met zich meebrengt, tenzij het verzoek om toestemming vergezeld gaat van een verzoek daartoe. Bij de keuze van de woonplaats van het kind door de rechtbank moet het belang van het kind vooropstaan, waarbij onder meer wordt gekeken naar de gezinssituatie en de sociale omgeving, en wordt verondersteld dat de verhuizing een blijvend karakter heeft.

Laatste update: 22/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.