Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Engeland en Wales
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Volgens het recht van Engeland en Wales kan het kind rechtmatig uit het VK naar een ander land worden overgebracht. In een child arrangements order (rechterlijke beschikking over een zorg- en omgangsregeling) wordt bepaald bij wie een kind woont, met wie het tijd doorbrengt of anderszins contact heeft, en wanneer dat het geval is. Op grond van artikel 13, lid 2, van de Children Act 1989 kan iemand die in de child arrangement order (voorheen zowel resident order als contact order) wordt genoemd als degene bij wie het kind woont, het kind voor een periode van minder dan één maand uit het VK naar een ander land overbrengen (bv. voor vakantie).

Dat stemt overeen met artikel 1, lid 4, van de Child Abduction Act 1984, waarin is bepaald dat iemand die het kind voor een periode van minder dan een maand naar buiten het VK meeneemt of stuurt, geen strafbaar feit pleegt als de rechter in een child arrangements order ten gunste van hem of haar heeft beschikt.

Als er geen child arrangements order van kracht is, kan de ouder die als enige de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft, een kind rechtmatig uit het VK naar een ander land overbrengen zonder toestemming van de andere ouder. De ouder zonder ouderlijke verantwoordelijkheid kan echter proberen de overbrenging te voorkomen door de rechter in Engeland en Wales te verzoeken om een prohibited steps order (verbodsbeschikking). Een andere mogelijkheid is de rechter te verzoeken om een beschikking over ouderlijke verantwoordelijkheid. Het begrip parental responsibility (ouderlijke verantwoordelijkheid) wordt omschreven in artikel 3, lid 1, van de Children Act 1989.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

In artikel 13 van de Children Act 1989 is vastgelegd dat, als er een child arrangements order van kracht is, niemand het kind uit het VK naar een ander land mag overbrengen zonder schriftelijke toestemming van iedereen met ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind of zonder toestemming van de rechter.

Verder is in artikel 1 van de Child Abduction Act 1984 bepaald dat ouders (en nader omschreven anderen zoals een voogd van het kind, iemand voor wie een child arrangements order van kracht is of iemand bij wie het kind woont) schuldig zijn aan een strafbaar feit (ontvoering van een kind) als zij een kind naar buiten het VK meenemen of sturen zonder de toestemming die daarvoor nodig is (d.w.z. de toestemming van de moeder van het kind en de vader van het kind als hij ouderlijke verantwoordelijkheid heeft – of de toestemming van nader omschreven anderen zoals hiervoor genoemd).

Als er geen child arrangements order is, maar de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen door meerdere personen, mag geen van hen het kind uit het VK naar een ander land overbrengen zonder toestemming van de overige personen met ouderlijke verantwoordelijkheid of zonder toestemming van de rechter.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Een ouder met een child arrangements order die het kind permanent uit het VK naar een ander land wil overbrengen, kan samen met het kind rechtmatig verhuizen zonder tussenkomst van de rechter als de andere ouder met ouderlijke verantwoordelijkheid of iemand anders met ouderlijke verantwoordelijkheid daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Als toestemming wordt geweigerd, moet de rechter worden verzocht om toestemming voor permanente overbrenging van het kind uit Engeland en Wales (artikel 13, lid 1, van de Children Act 1989).

Als er geen child arrangements order is, moet degene met ouderlijke verantwoordelijkheid die het kind permanent uit het VK naar een ander land wil overbrengen, de rechter om toestemming vragen als iemand anders met ouderlijke verantwoordelijkheid weigert toestemming te verlenen.

In Engeland en Wales is het welzijn van het kind altijd van prioritair en doorslaggevend belang in zaken die een internationale verhuizing betreffen. Rechters die zitting hebben in de Family Courts, wegen alle per geval beschikbare informatie mee om zich een onafhankelijk oordeel te vormen. Zij zullen eerst en vooral proberen tot een beslissing te komen die in het belang van het kind is. In dergelijke zaken staat het welzijn van het kind altijd voorop in het oordeel van de rechter. De Children Act 1989 biedt wettelijke bescherming om het welzijn van kinderen te waarborgen in zaken in verband met een verhuizing uit Engeland en Wales.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

In het antwoord op vraag 1 wordt uitgelegd onder welke voorwaarden een kind rechtmatig uit het VK naar een ander land kan worden overgebracht voor een periode van minder dan één maand. Iemand met een child arrangements order ten gunste van het kind kan het kind voor een periode van minder dan één maand naar een ander land overbrengen en heeft dus geen toestemming van de andere ouder nodig om met het kind op vakantie te gaan in het buitenland.

Laatste update: 10/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.