Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Het ouderlijk gezag over het kind en het nemen van beslissingen over het kind worden geregeld in wet 361/1983 inzake het gezag over kinderen en het omgangsrecht (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta).

Indien slechts één ouder het ouderlijk gezag over het kind uitoefent, beslist die ouder over kwesties betreffende het kind, inclusief de plaats waar het kind verblijft, en mag die ouder het kind dus in principe meenemen naar een ander land zonder dat de andere ouder daarmee heeft ingestemd.

Indien de ouders het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen, zijn zij gezamenlijk belast met de uit het ouderlijk gezag voortvloeiende taken en nemen zij samen beslissingen over het kind.

Indien de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen, kan de rechter de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden tussen de ouders verdelen. De rechter kan met andere woorden beslissen dat de bevoegdheid voor een specifieke kwestie slechts bij een ouder berust. De rechter kan bijvoorbeeld beslissen dat een ouder alleen kan beslissen over de verblijfplaats van het kind.

Indien de rechter heeft beslist dat slechts een ouder bevoegd is om te beslissen over de verblijfplaats van het kind, mag die ouder het kind, zonder de toestemming van de andere ouder, meenemen naar een ander land.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Indien de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen, mag een ouder het kind in principe niet zonder de toestemming van de andere ouder meenemen naar een ander land.

Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Indien een ouder niet instemt met de overbrenging van het kind naar een ander land, kan de rechter worden gevraagd daarover een beslissing te nemen.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Er zijn in Finland geen specifieke voorschriften met betrekking tot tijdelijke overbrenging, bijvoorbeeld voor een vakantie, en er zijn geen specifieke formulieren voor het geven van de toestemming ter zake.

In de beslissing van de rechter inzake het omgangsrecht met het kind, kan worden geregeld of een ouder in het kader van het omgangsrecht met het kind naar het buitenland mag reizen.

Laatste update: 19/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.