Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Gibraltar
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Op grond van artikel 30 van de Children Act 2009 kan iemand met een residence order (beschikking over verblijfplaats) met betrekking tot het kind het kind uit Gibraltar meenemen voor een periode van minder dan een maand.

Als er geen residence order van kracht is, kan een ouder die als enige de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft, een kind rechtmatig uit Gibraltar meenemen zonder toestemming van de andere ouder. De ouder zonder ouderlijke verantwoordelijkheid kan echter proberen de overbrenging van het kind te voorkomen door bij de rechter te verzoeken om een prohibited steps order (verbodsbeschikking).

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

In artikel 30 van de Children Act 2009 is vastgelegd dat, als er een residence order van kracht is, niemand het kind uit Gibraltar mag meenemen (anders dan voor een periode van minder dan een maand) zonder schriftelijke toestemming van iedereen met ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind of zonder toestemming van de rechter.

Verder is in artikel 184 van de Crimes Act 2011 bepaald dat ouders (en nader omschreven anderen zoals een voogd van het kind, iemand voor wie een residence order van kracht is of iemand die gezag over het kind heeft) schuldig zijn aan een strafbaar feit (ontvoering van een kind) als zij een kind naar buiten Gibraltar meenemen of sturen zonder de toestemming die daarvoor nodig is (d.w.z. de toestemming van de moeder van het kind en de vader van het kind als hij ouderlijke verantwoordelijkheid heeft – of de toestemming van nader omschreven anderen zoals hiervoor genoemd).

Als er geen residence order is maar de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen door meerdere personen, mag geen van hen het kind uit Gibraltar meenemen zonder toestemming van de overige personen met ouderlijke verantwoordelijkheid of zonder toestemming van de rechter.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Een ouder met een residence order die het kind permanent uit Gibraltar wil meenemen, kan samen met het kind rechtmatig verhuizen zonder tussenkomst van de rechter als de andere ouder met ouderlijke verantwoordelijkheid of iemand anders met ouderlijke verantwoordelijkheid daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Als toestemming wordt geweigerd, moet de rechter worden verzocht om toestemming voor permanente overbrenging van het kind uit Gibraltar (artikel 30 van de Children Act 2009).

Het welzijn van het kind is altijd van prioritair en doorslaggevend belang in zaken die een internationale verhuizing betreffen. Rechters wegen alle per geval beschikbare informatie mee om zich een onafhankelijk oordeel te vormen. Zij zullen eerst en vooral proberen tot een beslissing te komen die in het belang van het kind is.

Daarnaast moet degene met ouderlijke verantwoordelijkheid die het kind permanent uit Gibraltar wil meenemen, de rechter om toestemming vragen als er geen residence order is en iemand anders met ouderlijke verantwoordelijkheid weigert toestemming te verlenen.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

In het antwoord op vraag 1 wordt uitgelegd onder welke voorwaarden een kind rechtmatig uit Gibraltar kan worden meegenomen voor een periode van minder dan één maand. Iemand met een residence order ten gunste van het kind kan het kind voor een periode van minder dan een maand naar het buitenland meenemen en heeft dus geen toestemming van de andere ouder nodig om met het kind op vakantie te gaan.

Laatste update: 09/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.