Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Wanneer de andere ouder niet de voogdij over het kind heeft en de rechter niet heeft verboden om het kind zonder toestemming van de andere ouder over te brengen.

Wanneer er bij de rechter geen verzoek inzake voogdij, gezag of omgang is ingediend vóór de overbrenging van een kind/kinderen naar een ander rechtsgebied.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Wanneer de andere ouder voogd is van het kind

en/of

wanneer de overbrenging van het kind gevolgen heeft voor het gezag en/of het omgangsrecht

en/of

wanneer in een rechterlijke beslissing uitdrukkelijk is bepaald dat de toestemming van de andere ouder of van enige andere met name genoemde partij is vereist vóór de overbrenging van het kind naar een andere staat.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Er kan een verzoek worden ingediend bij de rechter om de rechtmatige overbrenging van het kind toe te staan.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Ja.

Laatste update: 16/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.