Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Italië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Een ouder mag een kind naar een andere staat overbrengen zonder dat de andere ouder daarvoor toestemming heeft gegeven of tegen de wensen van de andere ouder in, indien de ouder met het eenhoofdig gezag over het kind is belast of een gerechtelijke maatregel deze overbrenging toestaat.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Indien beide ouders het gezamenlijke gezag over het kind hebben, is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat de toestemming van beide ouders vereist.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Indien de andere ouder geen toestemming geeft voor de overbrenging van het kind of zich daartegen verzet, moet de ouder die het kind wil overbrengen, de bevoegde rechterlijke instantie om toestemming vragen; dit kan de voor het toezicht op de voogdij bevoegde rechtbank van de woonplaats van het kind zijn of rechtbank waar een procedure betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid aanhangig is.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Voor de tijdelijke overbrenging van het kind naar het buitenland moeten de redenen van een dergelijke overbrenging worden onderzocht. Als het om een korte vakantie gaat, kan de kwestie worden beschouwd als een alledaagse aangelegenheid waarover zonder toestemming van beide ouders een beslissing kan worden genomen.

Als de tijdelijke overbrenging van het kind naar het buitenland wordt ingegeven door meer zwaarwegende redenen, zoals een medische behandeling voor het kind, is de toestemming van beide ouders met ouderlijke verantwoordelijkheid vereist. Indien er geen overeenstemming is, wordt de zaak door de rechter beslecht.

Laatste update: 29/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.