Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Indien door een rechter is bepaald dat het kind zijn of haar verblijfplaats in een ander land mag hebben, heeft de ouder die het kind met het oog op permanent verblijf overbrengt, daarvoor niet de toestemming van de andere ouder nodig.

Een ouder mag een kind met het oog op permanent verblijf zonder de toestemming van de andere ouder rechtmatig overbrengen naar een ander land, wanneer hij of zij het exclusieve ouderlijk gezag heeft op basis van een overeenkomst tussen de ouders of een rechterlijke beslissing.

Een ouder mag een kind met het oog op permanent verblijf zonder de toestemming van de andere ouder rechtmatig overbrengen naar een ander land, wanneer het ouderlijk gezag van de andere ouder is opgeschort krachtens een beslissing van de familierechtbank (bāriņtiesa) of is beëindigd krachtens een rechterlijke beslissing.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Een ouder van wie het gezagsrecht niet is opgeschort of beëindigd, mag een kind met het oog op permanent verblijf rechtmatig overbrengen naar een ander land wanneer de andere ouder die het gezagsrecht heeft (gezamenlijk of exclusief) daarmee heeft ingestemd.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Indien de andere ouder niet instemt met de overbrenging van het kind, kan de ouder die het kind met het oog op permanent verblijf wil overbrengen naar een ander land, de rechter verzoeken vast te stellen dat het kind zijn of haar verblijfplaats mag hebben in het land waarnaar deze ouder het kind wil overbrengen.

Indien de andere ouder niet instemt met de overbrenging van het kind, kan de ouder die het kind met het oog op permanent verblijf wil overbrengen naar een ander land, de rechter verzoeken om aan hem of haar het exclusieve gezagsrecht toe te wijzen.

Indien de andere ouder niet instemt met de overbrenging van het kind, kan de ouder die het kind met het oog op permanent verblijf wil overbrengen naar een ander land, de familierechter verzoeken om het gezagsrecht van de andere ouder op te schorten (indien er daarvoor objectieve redenen zijn) of kan hij of zij de rechter verzoeken om het gezagsrecht van de andere ouder te beëindigen (indien er daarvoor objectieve redenen zijn).

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Voor een permanente overbrenging: zie de antwoorden op de vorige vragen.

De andere ouder hoeft niet in te stemmen met een tijdelijke overbrenging.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.