Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Litouwen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

De overbrenging van het kind naar een ander land zonder de toestemming van de andere ouder is alleen mogelijk voor een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld een vakantie). Voor de wijziging van het land van verblijf van het kind is ofwel de toestemming van de andere ouder vereist ofwel een rechterlijke beslissing waarin wordt bepaald dat het kind zijn of haar verblijfplaats in het buitenland mag hebben.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Indien de ouders zijn gehuwd en niet uit de echt zijn gescheiden, moeten zij beiden, ongeacht of zij samenwonen of gescheiden leven, instemmen met de wijziging van het land van verblijf van het kind.

Wanneer de ouders uit de echt zijn gescheiden en er is bepaald dat het kind zijn of haar verblijfplaats bij een van beide ouders heeft, is voor een overbrenging van de permanente verblijfplaats van het kind naar het buitenland ook de toestemming van de andere ouder vereist; de vaststelling van de verblijfplaats van het kind bij een van de ouders heeft immers niet tot gevolg dat die ouder jegens het kind over meer rechten beschikt, tenzij de rechter anders heeft beslist.

Indien de ouders niet zijn gehuwd en er niet is bepaald dat het kind zijn of haar verblijfplaats bij een van beide ouders heeft, wordt aangenomen dat de ouders over dezelfde rechten beschikken en dat beide ouders moeten instemmen met een wijziging van het land van verblijf van het kind.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Indien het niet mogelijk is de toestemming van de andere ouder te verkrijgen, moet de ouder die naar een ander land wil verhuizen, de rechter verzoeken om zich uit te spreken over de verblijfplaats van het kind en om een omgangsregeling voor het kind op te stellen. Indien de verblijfplaats is vastgesteld, moet de betrokken ouder verzoeken om een wijziging van de omgangsregeling voor het kind.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Krachtens de Litouwse wetgeving is geen extra toestemming van een ouder vereist voor de tijdelijke overbrenging van het kind naar een ander land.

Laatste update: 21/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.