Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

In principe is de toestemming van de andere ouder niet vereist om het kind tijdelijk naar een ander land mee te nemen. Indien de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen, kunnen zij elk met het kind reizen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder. Indien het ouderlijk gezag, bij wijze van uitzondering, uitsluitend door één ouder wordt uitgeoefend, is de vermoedelijke of uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder niet vereist.

De ouder die het ouderlijk gezag niet heeft, kan het kind tijdens de periodes waarin hij/zij het omgangs- en verblijfsrecht uitoefent tijdelijk naar een ander land meenemen zonder toestemming van de andere ouder. De toestemming van de andere ouder is niet vereist voor een korte, tijdelijke overbrenging (om bijvoorbeeld over de grens inkopen te doen), noch voor een overbrenging van langere duur (om bijvoorbeeld op vakantie te gaan), mits die overbrenging plaatsvindt in het kader van de uitoefening van het omgangs- en verblijfsrecht.

Welke identiteitsbewijzen of andere documenten er vereist zijn in het geval van een tijdelijke overbrenging hangt af van de wettelijke vereisten die van kracht zijn in het land van bestemming.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Voor een permanente overbrenging van het kind of een tijdelijke overbrenging van het kind om ernstige redenen (bv. een zware medische behandeling) is de toestemming van beide ouders vereist, mits zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. De overbrenging van de woon- of verblijfplaats naar het buitenland wordt beschouwd als een permanente overbrenging, en daarvoor is de toestemming van beide ouders nodig. Ingeval het ouderlijk gezag uitsluitend door één ouder wordt uitgeoefend, is de toestemming van de andere ouder niet vereist. Op verzoek van de andere ouder kan het omgangsrecht echter worden aangepast.

Om redenen van bewijs moeten de ouders schriftelijk toestemming geven. De ouders kunnen het betrokken document zelf opstellen. De ouders kunnen echter ook, indien het gastland dit vereist, de rechter vragen om hun toestemming vast te leggen.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Indien een van de ouders weigert toestemming te geven voor de overbrenging van een kind naar een ander land, is het aan de juge aux affaires familiales (familierechter) om te beslissen over een verzoek tot het meenemen van het kind naar een ander land.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Zoals vermeld onder de punten 1 tot en met 3, lopen de bepalingen uiteen en hangt een en ander af van de vraag of het kind tijdelijk of permanent wordt overgebracht.

Telkens wanneer een kind zich zonder begeleiding van de ouders tijdelijk naar het buitenland begeeft, moet het de toestemming hebben om het land te verlaten (d.w.z. een document waarmee de ouder het minderjarige kind toestemming verleent om Luxemburg te verlaten).

Ouders kunnen een toestemmingsformulier verkrijgen bij de betrokken gemeente. De meeste gemeenten vragen een vergoeding voor de administratieve kosten van de afgifte van een dergelijk formulier. Het bedrag van die vergoeding varieert per gemeente.

Dit formulier is weliswaar niet verplicht, maar veel buitenlandse autoriteiten vragen hierom wanneer zij een kind moeten toelaten tot hun grondgebied.

Zelfs als het kind door een van beide ouders wordt vergezeld, is het toch nuttig om de toestemming van de andere ouder te hebben, aangezien deze toestemming volgens sommige andere landen wel degelijk vereist is.

Links

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html

Laatste update: 11/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.