Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Dat varieert van geval tot geval, maar meestal zal de toestemming van de andere ouder niet moeten worden gevraagd wanneer de verblijfplaats van die ouder niet bekend is. Artikel 56, lid 5, van het burgerlijk wetboek bepaalt dat de rechter een ouder het ouderlijke gezag kan ontnemen, en dat de andere ouder die in dat geval de zorg voor en het gezag over het kind heeft, de eerstbedoelde ouder dan niet om toestemming hoeft te vragen.

De ouder moet er echter altijd voor zorgen dat hij of zij een kind naar een andere staat mag overbrengen zonder toestemming van de andere ouder middels een verzoek om toestemming aan de bevoegde rechtbank, namelijk de Civil Court (Family Section).

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Wanneer een ouder een kind overeenkomstig het nationale recht naar elders wil overbrengen, moet de andere ouder altijd zijn of haar toestemming geven, meer bepaald wanneer die overbrenging een schending zou inhouden van een recht van de andere ouder. Deze rechten hebben betrekking op het omgangsrecht en het recht om te worden betrokken bij de beslissingen over het leven van het kind (dit omvat de plaats en de omgeving waar en de cultuur waarin het kind moet worden opgevoed). De ouder die zijn of haar toestemming weigert te geven, kan zich op diverse gronden tegen de overbrenging verzetten, bijvoorbeeld het feit dat een dergelijke overbrenging de uitoefening van zijn of haar omgangsrecht belemmert.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Kinderen kunnen zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat worden overgebracht indien de bevoegde rechter instemt met die overbrenging.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Ja, voor een tijdelijke overbrenging gelden dezelfde regels. De toestemming van een ouder kan op de volgende wijze worden verleend:

Ik, ondergetekende, ben ouder van __________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum, nummer van de identiteitskaart van de minderjarige) en stem ermee in dat mijn zoon/dochter (kies de toepasselijke optie) het eiland Malta verlaat met als doel _________________ _______________________________________ (reden om het eiland te verlaten) en zulks voor onbepaalde tijd/voor een periode van _______________(periode)(kies de toepasselijke optie).

_________________________________

Handtekening gevolgd door de voornaam, naam, en het nummer van de identiteitskaart van de ouder

Laatste update: 17/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.