Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Volgens het recht van Noord-Ierland kan het kind rechtmatig uit het VK naar een ander land worden overgebracht. Op grond van artikel 13, lid 1, van de Children (Northern Ireland) Order 1995 kan iemand met een residence (custody) order (beschikking over verblijfplaats (gezag)) met betrekking tot het kind het kind uit het VK meenemen voor een periode van minder dan een maand.

Dat stemt overeen met artikel 3, lid 2A, van de Child Abduction (Northern Ireland) Order 1985, waarin is bepaald dat iemand die het kind naar buiten het VK meeneemt of stuurt, geen strafbaar feit pleegt als de rechter in een residence order (beschikking over verblijfplaats) ten gunste van hem of haar heeft beschikt en de overbrenging voor een periode van minder dan een maand is (mits er geen beschikking is die zich tegen de overbrenging verzet).

Als er geen residence order van kracht is en de moeder als enige ouderlijke verantwoordelijkheid heeft, kan zij het kind rechtmatig uit het VK meenemen zonder toestemming van de vader. Een vader zonder ouderlijke verantwoordelijkheid kan echter proberen de overbrenging van zijn kind naar het buitenland te voorkomen door bij de rechter in Noord-Ierland te verzoeken om een prohibited steps order (verbodsbeschikking). Hij kan de rechter ook verzoeken om een beschikking waarbij hem ouderlijke verantwoordelijkheid wordt verleend (het begrip “ouderlijke verantwoordelijkheid” (parental responsibility) is bepaald in artikel 6, lid 1, van de Children (Northern Ireland) Order 1995) of om een residence order (de rechter die in een residence order ten gunste van hem beschikt, moet tevens in een beschikking ouderlijke verantwoordelijkheid verlenen).

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

In artikel 13 van de Children (Northern Ireland) Order 1995 is vastgelegd dat, als er een residence order van kracht is, niemand het kind voor een periode van meer dan een maand uit het VK naar een ander land mag overbrengen zonder schriftelijke toestemming van iedereen met ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind of zonder toestemming van de rechter.

Verder is in artikel 3, lid 1, van de Child Abduction (Northern Ireland) Order 1985 bepaald dat iemand die banden heeft met het kind en het naar buiten het VK meeneemt zonder de daarvoor vereiste toestemming, schuldig is aan een strafbaar feit (ontvoering van een kind).

Als er geen residence order is maar de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen door meerdere personen, mag geen van hen het kind uit het VK naar een ander land overbrengen zonder toestemming van de overige personen met ouderlijke verantwoordelijkheid of zonder toestemming van de rechter.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Een ouder met een residence order die het kind permanent uit het VK naar een ander land wil overbrengen, kan samen met het kind rechtmatig verhuizen zonder tussenkomst van de rechter als de andere ouder met ouderlijke verantwoordelijkheid of iemand anders met ouderlijke verantwoordelijkheid daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Als toestemming wordt geweigerd, moet de rechter worden verzocht om toestemming voor permanente overbrenging van het kind uit Noord-Ierland (Artikel 13, lid 1, van de Children (Northern Ireland) Order 1995).

In het VK is het welzijn van het kind altijd van prioritair en doorslaggevend belang in zaken die een internationale verhuizing betreffen. Rechters die zitting hebben in de Family Courts in Noord-Ierland, wegen alle per geval beschikbare informatie mee om zich een onafhankelijk oordeel te vormen. Zij zullen eerst en vooral proberen tot een beslissing te komen die in het belang van het kind is.

Als er geen residence order van kracht is, moet degene die ouderlijke verantwoordelijkheid heeft en het kind permanent uit het VK naar een ander land wil overbrengen, de andere ouder of de rechter altijd om toestemming vragen, omdat er anders een klacht wegens ontvoering kan worden ingediend.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

In het antwoord op vraag 1 wordt uitgelegd onder welke voorwaarden een kind rechtmatig uit het VK naar een ander land kan worden overgebracht voor een periode van minder dan één maand. Iemand met een residence order ten gunste van het kind kan het kind voor een periode van minder dan een maand naar het buitenland meenemen en heeft dus geen toestemming van de andere ouder nodig om met het kind op vakantie te gaan.

Laatste update: 10/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.