Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Roemenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30, lid 1, punt c), van wet nr. 248/2005 betreffende de regeling voor vrij verkeer van Roemeense onderdanen naar het buitenland kan een minderjarige die over een eigen reisdocument beschikt of, in voorkomend geval, over een gewone of elektronische identiteitskaart en die met een van de ouders naar het buitenland reist, het grondgebied van Roemenië enkel zonder verklaring van de andere ouder verlaten indien de ouder die hem of haar vergezelt, kan aantonen dat de minderjarige aan hem of haar is toevertrouwd krachtens een definitieve en onherroepelijke rechterlijke beslissing of als hij of zij als enige het ouderlijke gezag uitoefent op grond van een onherroepelijke rechterlijke beslissing, voor procedures die na 15 februari 2013 aanhangig zijn gemaakt.

Ook is de verklaring van de ouder die uit de ouderlijke macht is ontzet, of in voorkomend geval vermist is verklaard, onder de bij de wet bepaalde voorwaarden niet vereist wanneer de persoon die de minderjarige vergezelt, hiervan een bewijs overlegt.

Overeenkomstig artikel 30, lid 6, punt 1), van wet nr. 248/2005 is de verklaring van de andere ouder, de verklaring van beide ouders of, in voorkomend geval, van de ouder die de voogdij over de minderjarige heeft, de ouder die het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent, de overlevende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige inzake hun instemming met een reis naar het buitenland, niet vereist wanneer de minderjarige Roemeense burger die in het land van bestemming zijn of haar woon- of verblijfplaats heeft, zich onder begeleiding, onder de voorwaarden van wet nr. 248/2005, naar dat land begeeft.

De grenspolitiediensten laten de begeleide minderjarige het Roemeense grondgebied verlaten wanneer de persoon die hem of haar begeleidt, aantoont dat hij of zij naar het buitenland moet reizen om daar een medische behandeling te ondergaan die niet kan worden uitgevoerd op Roemeens grondgebied en die noodzakelijk is omdat zijn of haar leven of gezondheid anders ernstig in gevaar komt. Daartoe moet de begeleider bewijsstukken overleggen die zijn afgegeven of ondertekend door de Roemeense medische autoriteiten, waarin wordt vermeld in welke periode de medische behandeling plaatsvindt en in welk land of welke landen de minderjarige wordt behandeld, ook zonder instemming van beide ouders, de andere ouder, de overlevende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Tevens laten de grenspolitiediensten de begeleide minderjarige het Roemeense grondgebied verlaten wanneer de persoon die hem of haar begeleidt, kan aantonen dat hij of zij reist vanwege opleiding of deelname aan een officieel vergelijkend examen of concours, middels gepaste documenten waarin wordt aangegeven wanneer en in welk land of welke landen deze opleiding en examens plaatsvinden, ook als slechts één van de ouders hiermee heeft ingestemd.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

In gevallen waarin het ouderlijk gezag door beide ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, is de instemming van de andere ouder vereist voor de overbrenging van het kind naar een andere lidstaat.

De ouders oefenen het ouderlijk gezag dus samen en op gelijke wijze uit, zowel voor echtelijke als voor buitenechtelijke minderjarigen (artikel 503, lid 1, van het burgerlijk wetboek).

Indien het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden, krijgen beide ouders het ouderlijk gezag, tenzij een rechterlijke instantie anders beslist. Als er gegronde redenen zijn, beslist de rechterlijke instantie dat het ouderlijk gezag in het belang van het kind enkel door één van de ouders wordt uitgeoefend (artikel 397 en artikel 398, lid 1, van het burgerlijk wetboek).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30, lid 1, punt b), van wet nr. 248/2005, moet bij elke overbrenging van een minderjarige Roemeense burger naar het buitenland, de ouder die hem of haar begeleidt, bij de grenspolitiediensten een verklaring van de andere ouder overleggen waaruit blijkt dat de andere ouder instemt met het reizen naar het buitenland voor een periode van ten hoogste drie jaar vanaf de datum van opstelling van de verklaring.

De verklaring moet in Roemenië worden gelegaliseerd door een notaris en in het buitenland door de Roemeense diplomatieke missies of consulaire posten. Verklaringen die zijn opgesteld door buitenlandse autoriteiten, moeten voldoen aan de wettelijk vastgelegde legalisatievoorwaarden of een apostille bevatten overeenkomstig het Verdrag van Den Haag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten van 5 oktober 1961, behalve als zij afkomstig zijn van een staat waarmee Roemenië verdragen, conventies of overeenkomsten op het vlak van wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken of familiezaken heeft gesloten waarin vrijstelling van legalisatie is opgenomen. De verklaring moet in tweevoud aan de partijen worden afgegeven. Een exemplaar wordt bewaard door de persoon die de minderjarige begeleidt, het andere wordt bij het paspoort van de minderjarige gevoegd.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Indien de ouders het oneens zijn over de uitoefening van de rechten of de naleving van de ouderlijke plichten, beschikt de rechter die is belast met voogdijzaken in het belang van het kind, na de ouders te hebben gehoord en rekening te hebben gehouden met de conclusies van het verslag over het psychosociale onderzoek (artikel 486 van het burgerlijk wetboek). Zo kan de instemming van de andere ouder voor wat betreft de overbrenging van het kind naar het buitenland worden vervangen door een beslissing van de rechterlijke instantie.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Als de overbrenging van het kind naar een andere staat een verandering van woning van het kind tot doel heeft, is instemming van de andere ouder vereist, tenzij de ouder die wil verhuizen het eenhoofdig ouderlijk gezag heeft.

In het burgerlijk wetboek wordt bepaald dat, als de verandering van woning van het kind bij de ouder bij wie het kind woont, gevolgen heeft voor de uitoefening van het ouderlijk gezag of de voogdij, de verhuizing alleen mag plaatsvinden met instemming van de andere ouder. Als de ouders het niet eens worden, beschikt de voogdijrechter (artikel 497 van het burgerlijk wetboek).

In wet nr. 248/2005 betreffende de regeling voor vrij verkeer van Roemeense onderdanen naar het buitenland wordt geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente overbrenging.

Overeenkomstig artikel 34 van regeringsbesluit nr. 94/2006 tot goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen van wet nr. 248/2005 wordt het model voor de verklaringen die vereist zijn opdat de minderjarige het land mag verlaten, vastgesteld in opdracht van de inspecteur-generaal van de centrale directie grenspolitie.

De tekst van wet nr. 248/2005 kan hier worden geraadpleegd.

Relevante bestanden

Model verklaring van instemming van een van de ouders met het verlaten van het land van de minderjarige, vergezeld door de andere ouder  PDF (100 Kb) ro

Model verklaring van instemming van de ouders met het verlaten van het land van de minderjarige, vergezeld door een meerderjarige(194 Kb)  PDF (194 Kb) ro

Laatste update: 14/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.