Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Roemenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van wet nr. 248/2005 betreffende de regeling voor vrij verkeer van Roemeense onderdanen naar het buitenland kan een minderjarige die over een eigen reisdocument beschikt of, in voorkomend geval, over een identiteitskaart en die met een van de ouders naar het buitenland reist, het grondgebied van Roemenië enkel zonder verklaring van de andere ouder verlaten indien de ouder die hem of haar vergezelt, kan aantonen dat de minderjarige aan hem of haar is toevertrouwd krachtens een definitieve en onherroepelijke rechterlijke beslissing of als hij of zij als enige het ouderlijke gezag uitoefent op grond van een onherroepelijke rechterlijke beslissing, voor procedures die na 15 februari 2013 zijn ingesteld.

Ook is de verklaring van de ouder die uit de ouderlijke macht is ontzet, of in voorkomend geval vermist is verklaard, onder de bij de wet bepaalde voorwaarden niet vereist wanneer de persoon die de minderjarige vergezelt, hiervan een bewijs overlegt.

De grenspolitiediensten laten begeleide minderjarigen het Roemeense grondgebied verlaten wanneer de begeleider aantoont dat de minderjarige naar het buitenland moet reizen om daar een medische behandeling te ondergaan die niet kan worden uitgevoerd op Roemeens grondgebied en die noodzakelijk is omdat zijn of haar leven of gezondheid anders ernstig in gevaar komt. Daartoe moet de begeleider bewijsstukken overleggen die zijn afgegeven of ondertekend door de Roemeense medische autoriteiten, waarin wordt vermeld in welke periode de medische behandeling plaatsvindt en in welk land of welke landen de minderjarige wordt behandeld, ook zonder instemming van beide ouders, de andere ouder, de overlevende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Tevens laten de grenspolitiediensten begeleide minderjarigen het Roemeense grondgebied verlaten wanneer de begeleider kan aantonen dat de minderjarige reist vanwege opleiding of deelname aan een officieel vergelijkend examen of concours, middels gepaste documenten waarin wordt aangegeven wanneer en in welk land of welke landen deze opleiding en examens plaatsvinden, ook als slechts één van de ouders hiermee heeft ingestemd.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

In gevallen waarin het ouderlijk gezag door beide ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, is de instemming van de andere ouder vereist voor de overbrenging van het kind naar een andere lidstaat.

Zo oefenen de ouders het ouderlijk gezag samen en op gelijke wijze uit, zowel voor echtelijke als voor buitenechtelijke minderjarigen.

Indien het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden, krijgen beide ouders het ouderlijk gezag, tenzij een rechterlijke instantie anders beslist. Als er gegronde redenen zijn, beslist de rechterlijke instantie dat het ouderlijk gezag in het belang van het kind enkel door één van de ouders wordt uitgeoefend.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Indien de ouders het oneens zijn over de uitoefening van de rechten of de naleving van de ouderlijke plichten, beschikt de rechter die is belast met voogdijzaken in het belang van het kind, na de ouders te hebben gehoord en rekening te hebben gehouden met de conclusies van het verslag over het psychosociale onderzoek. Zo kan de instemming van de andere ouder met de overbrenging van het kind naar het buitenland worden vervangen door een beslissing van de rechterlijke instantie.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

In wet nr. 248/2005 betreffende de regeling voor vrij verkeer van Roemeense onderdanen naar het buitenland wordt geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente overbrenging. Er bestaat geen standaardformulier voor de verklaring waarin een ouder instemt met de overbrenging van de minderjarige die door de andere ouder wordt begeleid. Wettelijk is vastgelegd dat de instemming van de ouder met de reis naar het land of de landen van bestemming en de duur van de reis moet blijken uit de tekst van de verklaring.

Wanneer het kind het Roemeense grondgebied verlaat met een begeleider die geen ouder is, moet uit de tekst van de verklaring blijken dat beide ouders instemmen met de reis van de minderjarige naar het land of de landen van bestemming en de duur van de reis en moet de verklaring de identificatiegegevens bevatten van de persoon die de minderjarige begeleidt. In de verklaring moet tevens worden vermeld wat het doel van de reis is en welke route wordt gevolgd tot aan het land van bestemming; er moet ook worden aangegeven of de minderjarige in het land van bestemming blijft (in welk geval moet worden aangegeven aan wie de minderjarige wordt toevertrouwd) dan wel of hij of zij naar Roemenië terugkeert met een andere persoon dan de begeleider met wie hij of zij het land heeft verlaten (in welk geval de identificatiegegevens van deze persoon moeten worden vermeld). Het voorbeeldformulier voor de verklaring van instemming van de ouders met het verlaten van het land van de minderjarige vergezeld door een meerderjarige is bijgevoegd als bijlage.

Bovengenoemde verklaringen moeten in tweevoud worden opgesteld en in Roemenië worden gecertificeerd door een openbare notaris, en in het buitenland door de Roemeense diplomatieke diensten of consulaten. Als de verklaringen zijn opgesteld door buitenlandse autoriteiten, moeten zij voldoen aan de wettelijk vastgelegde legalisatievoorwaarden of een apostille bevatten overeenkomstig het Verdrag van Den Haag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten van 5 oktober 1961. De begeleider van de minderjarige behoudt een exemplaar van de verklaring en het tweede exemplaar wordt bij het paspoort van het kind gevoegd.

Links

Verklaring van instemming van de ouders met het verlaten van het land van de minderjarige, vergezeld door een meerderjarige. PDF (23 Kb) ro

Laatste update: 03/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.