Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Indien het slechts gaat om een verblijf van korte duur voor bijvoorbeeld een kortetermijnstudie, een familiebezoek, een kamp, een vakantie enz. Waar het om gaat is dat het kind noch de betrokken ouder het voornemen heeft zich permanent in een ander land te vestigen.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Wanneer het gaat om een permanente verhuizing naar het buitenland.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Er moet naar de voogdijrechter (poručenský súd) worden gestapt, die beslist over deze belangrijke, onder het ouderlijk gezag vallende kwestie. In het bijzonder kan de rechter beslissen dat het kind permanent naar het buitenland mag verhuizen.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Zie hierboven. Er zijn geen dergelijke formulieren.

Laatste update: 06/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.