Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Het is een ouder wettelijk toegestaan een kind mee te nemen naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder als die andere ouder geen ouderlijke verantwoordelijkheid meer heeft of niet handelingsbekwaam is. Als één van de ouders geen ouderlijke verantwoordelijkheid meer heeft of niet handelingsbekwaam is, beschikt de andere ouder exclusief over de ouderlijke verantwoordelijkheid (artikel 115 van de wet inzake de huwelijks- en familiebetrekkingen/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Als een ouder samen met het kind wil emigreren, is daarvoor altijd de toestemming nodig van de andere ouder, behalve wanneer een ouder exclusief beschikt over de ouderlijke verantwoordelijkheid.

Krachtens de wet inzake de huwelijks- en familiebetrekkingen beschikken de vader en de moeder gezamenlijk over de ouderlijke verantwoordelijkheid (artikel 4, lid 3).

Ouders oefenen hun ouderlijke verantwoordelijkheid gezamenlijk uit met inachtneming van het belang van het kind (artikel 113, lid 1, van de wet inzake de huwelijks- en familiebetrekkingen). Onder de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid valt ook de beslissing over in welk land een kind woont.

Als de ouders niet samenwonen en niet beiden verantwoordelijk zijn voor de zorg en de opvoeding van het kind, beslissen zij beiden in goed overleg en met inachtneming van het belang van het kind (artikel 113, lid 2, van de wet inzake de huwelijks- en familiebetrekkingen) over zaken die een aanzienlijke invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Hiertoe behoort onder andere het verhuizen van het kind naar een ander land.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Als de ouders het niet eens kunnen worden over de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid, zal een sociaal dienstencentrum hen helpen om tot overeenstemming te komen. Een sociaal dienstencentrum ondersteunt de ouders ook bij het sluiten van een overeenkomst als zij het niet eens kunnen worden over zaken die een aanzienlijke invloed hebben op de ontwikkeling van het kind, en als zij niet samenwonen en niet beiden verantwoordelijk zijn voor de zorg en de opvoeding van het kind.

Als, zelfs met de ondersteuning van een sociaal dienstencentrum, de ouders het niet eens kunnen worden over zaken die een aanzienlijke invloed hebben op de ontwikkeling van het kind, beslist de rechtbank hierover in een niet-litigieuze procedure op verzoek van één ouder of van beide ouders. Het voorstel moet vergezeld gaan van een attest van een bevoegd sociaal dienstencentrum waarin wordt verklaard dat de ouders hebben geprobeerd om met behulp van dit centrum tot een overeenkomst te komen over de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Voordat de rechter uitspraak doet, moet hij het advies van een sociaal dienstencentrum inwinnen over de belangen van het kind. De rechter houdt ook rekening met de mening van het kind, als deze is geuit door het kind zelf of door iemand die het kind vertrouwt en die door het kind zelf is gekozen, mits het kind in staat is de betekenis en de gevolgen daarvan te begrijpen.

De bovenstaande overwegingen zijn gebaseerd op artikel 113 van de wet inzake de huwelijks- en familiebetrekkingen.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Als er, naar aanleiding van een tijdelijke verhuizing, een probleem ontstaat dat van aanzienlijke invloed is op de ontwikkeling van een kind, gelden dezelfde regels als bij een langdurige verhuizing.

Laatste update: 05/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.