Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Indien een ouder het ouderlijk gezag alleen uitoefent, d.w.z. de rechten en plichten van ouders jegens hun niet-ontvoogde kinderen. In het geval van een verbroken relatie staat deze kwestie volledig los van de zorg- en omgangsregeling.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Als de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen, ongeacht welke ouder het omgangsrecht heeft en welke ouder het zorgrecht.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Indien de toestemming van de andere ouder vereist is en die andere ouder weigert in te stemmen en er geen overeenstemming kan worden bereikt, moet de overbrenging worden goedgekeurd door een rechterlijke instantie.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

De regels voor de tijdelijke overbrenging zijn niet dezelfde als die voor de definitieve overbrenging. Wanneer het kind wordt overgebracht met het oog op een gewone medische behandeling of voor een vakantie of om een soortgelijke reden, wordt de beslissing genomen door de ouder bij wie het kind zich op dat moment bevindt, ongeacht of die ouder het zorgrecht heeft dan wel een omgangsrecht, met inachtneming van de contacttijd of de bezoektijd van het kind met elke ouder. Alleen belangrijke beslissingen over de levensomstandigheden van het kind, zoals bijvoorbeeld een permanente overbrenging, moeten worden goedgekeurd door de houders van het ouderlijk gezag.

De verklaring houdende wederzijdse toestemming van beide ouders voor het verlaten van het nationale grondgebied door de minderjarige kan worden overgelegd aan een kantoor van de Guardia Civil of een nationaal politiebureau (Comisaría de Policía Nacional). Er moet een van de volgende modelformulieren worden gebruikt:

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf of https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.