Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Czechy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Rodzic, który nie posiada zgody drugiego rodzica na wywiezienie dziecka do innego państwa, powinien uzyskać zgodę sądu.

Jeżeli wykonując władzę rodzicielską w kwestii mającej istotne znaczenie dla dziecka rodzice nie mogą dojść do porozumienia, w szczególności biorąc pod uwagę dobro dziecka, kwestię tę rozstrzyga sąd na wniosek jednego z rodziców (§ 877 ustawy nr 89/2012 kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami). Wywiezienie dziecka do innego państwa również uznaje się za kwestię o istotnym znaczeniu.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Długoterminowe wywiezienie dziecka za granicę (tj. w celach innych niż na wakacje) zawsze wymaga uzyskania zgody drugiego rodzica, chyba że rodzic taki został w całości lub częściowo pozbawiony władzy rodzicielskiej. Zgoda rodzica jest wymagana niezależnie od tego, czy sąd orzekł już w kwestii władzy rodzicielskiej (pieczy nad dzieckiem) czy też orzeczenie w sprawie pieczy nad dzieckiem nie zostało jeszcze wydane. Stan cywilny rodziców nie ma znaczenia w tym kontekście.

3 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Jeżeli drugi rodzic nie wyraża zgody na wywiezienie dziecka, zgodę taką musi zastąpić orzeczenie sądu (§ 877 ustawy nr 89/2012 kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami).

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

Nie, tymczasowe wywiezienie dziecka – np. w celu umożliwienia mu spędzenia wakacji z jednym z rodziców – zasadniczo nie jest uznawane za kwestię o istotnym znaczeniu w rozumieniu § 877 ustawy nr 89/2012 kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.