Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Estonia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Co do zasady rodzice wykonują wspólną władzę rodzicielską, co oznacza, że obydwoje rodzice wykonują tę władzę wspólnie i jednomyślnie, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty dobra dziecka. Istotną zasadą jest wykonywanie władzy rodzicielskiej w równym stopniu, tj. rodzicom przysługują takie same prawa i spoczywają na nich takie same obowiązki względem dzieci. Władza rodzicielska obejmuje prawo do podejmowania decyzji w kwestii miejsca zamieszkania dziecka, w tym czy dziecko może zostać wywiezione za granicę.

Dlatego też w przypadku gdy rodzice wykonują wspólną władzę rodzicielską, są oni w równym stopniu uprawnieni do podjęcia decyzji w kwestii tego, czy dziecko może zostać wywiezione za granicę. W związku z powyższym zasadniczo nie można wywieźć dziecka za granicę bez zgody drugiego rodzica.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Co do zasady, jeżeli rodzice wykonują wspólną władzę rodzicielską, uzyskanie zgody drugiego rodzica jest zawsze konieczne.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli w ramach wykonywania wspólnej władzy rodzicielskiej rodzice nie zdołają dojść do porozumienia w kwestii o istotnym znaczeniu dla dziecka, którą może być m.in. wywiezienie dziecka do innego państwa, sąd może, jeżeli jest to konieczne, przyznać jednemu z rodziców prawo do podjęcia decyzji w tym zakresie.

Dlatego też jeżeli jedno z rodziców nie wyraża zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne, drugi rodzic może zwrócić się do sądu o uzyskanie pozwolenia na podjęcie – w tym konkretnym przypadku – autonomicznej decyzji o wywiezieniu dziecka do innego państwa. Sąd może również nałożyć dodatkowe zobowiązania na rodzica, któremu przyznano prawo do podjęcia decyzji w tej konkretnej kwestii.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

Jeżeli rodzice wykonują wspólną władzę rodzicielską, zastosowanie mają te same zasady, niezależenie od czasu trwania wywiezienia dziecka za granicę lub przyczyny podjęcia decyzji o zmianie jego miejsca zamieszkania. Dopóki rodzice wykonują władzę rodzicielską wspólnie lub dopóki sąd np. nie przyzna jednemu z rodziców wyłącznego prawa do podejmowania decyzji w kwestii miejsca zamieszkania dziecka, obydwoje rodzice zachowują w równym stopniu prawo do decydowania o tymczasowym wywiezieniu dziecka do innego państwa lub o wywiezienia dziecka do innego państwa na stałe.

Ostatnia aktualizacja: 22/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.