Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Jeżeli sąd orzekł, że miejsce zamieszkania dziecka znajduje się w innym państwie, rodzic wywożący dziecko w celu przeniesienia jego miejsca stałego zamieszkania do tego państwa nie musi uzyskać zgody drugiego rodzica.

Rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko w celu przeniesienia jego miejsca zamieszkania do innego państwa bez zgody drugiego rodzica, jeżeli posiada wyłączne prawo do pieczy nad dzieckiem przyznane mu na mocy umowy zawartej między rodzicami lub orzeczenia sądu.

Rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko w celu przeniesienia jego miejsca zamieszkania do innego państwa bez zgody drugiego rodzica, jeżeli prawo drugiego rodzica do pieczy nad dzieckiem zostało zawieszone na mocy orzeczenia sądu rodzinnego i opiekuńczego (bāriņtiesa) lub jeżeli rodzic został pozbawiony tego prawa na mocy orzeczenia sądu.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Rodzic, którego prawo do pieczy nad dzieckiem nie zostało zawieszone lub który nie został pozbawiony tego prawa, może zgodnie z prawem wywieźć dziecko w celu przeniesienia jego miejsca zamieszkania do innego państwa po uzyskaniu zgody drugiego rodzica, który posiada prawo do pieczy nad dzieckiem (wspólne lub wyłączne).

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli drugi rodzic nie wyrazi zgody na wywiezienie dziecka, rodzic pragnący wywieźć dziecko w celu przeniesienia jego miejsca zamieszkania do innego państwa może zwrócić się do sądu o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka w państwie, do którego zamierza je wywieźć.

Jeżeli drugi rodzic nie wyraża zgody na wywiezienie dziecka, rodzic pragnący wywieźć dziecko w celu przeniesienia jego miejsca zamieszkania do innego państwa może zwrócić się do sądu o przyznanie mu wyłącznego prawa do pieczy nad dzieckiem.

Jeżeli drugi rodzic nie wyraża zgody na wywiezienie dziecka, rodzic pragnący wywieźć dziecko w celu przeniesienia jego miejsca zamieszkania do innego państwa może zwrócić się do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zawieszenie prawa drugiego rodzica do pieczy nad dzieckiem (jeżeli istnieją ku temu obiektywne przesłanki) lub może zwrócić się do sądu o pozbawienie drugiego rodzica prawa do pieczy nad dzieckiem (jeżeli istnieją ku temu obiektywne przesłanki).

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

Jeżeli chodzi o wywiezienie dziecka za granicę na stałe, zobacz odpowiedzi na poprzednie pytania.

W przypadku tymczasowego wywiezienia dziecka za granicę uzyskanie zgody drugiego rodzica nie jest konieczne.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.