Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Litwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Dziecko może zostać wywiezione do innego państwa bez zgody drugiego rodzica wyłącznie tymczasowo (np. na wakacje). Zmiana państwa miejsca zamieszkania dziecka wiąże się z koniecznością uzyskania zgody drugiego rodzica albo wydania przez sąd orzeczenia ustalającego miejsce zamieszkania dziecka w państwie trzecim.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim i nie są rozwiedzeni – niezależnie od tego, czy zamieszkują razem czy osobno – zmiana państwa miejsca zamieszkania dziecka wymaga zgody obojga z nich.

Jeżeli rodzice są rozwiedzeni, a miejsce zamieszkania dziecka zostało ustalone przy jednym z rodziców, przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka do państwa trzeciego wymaga uzyskania zgody drugiego rodzica, ponieważ ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców nie przyznaje temu rodzicowi dodatkowych praw względem dziecka, chyba że sąd orzekł inaczej.

Jeżeli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, a miejsce zamieszkania dziecka nie zostało ustalone przy żadnym z nich, przyjmuje się, że przysługują im równe prawa względem dziecka, a zatem zmiana państwa miejsca zamieszkania dziecka wymaga zgody obojga z nich.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, rodzic wyjeżdżający do innego państwa musi zwrócić się do sądu o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka oraz o rozstrzygnięcie kwestii związanych z prawem do kontaktów z dzieckiem. Jeżeli miejsce zamieszkania dziecka zostało już ustalone, rodzic musi wystąpić o wprowadzenie zmian w ustaleniach dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

Prawo litewskie nie przewiduje wymogu uzyskania dodatkowej zgody rodzica na tymczasowe wywiezienie dziecka do innego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.