Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Okoliczności mogą być różne, w zależności od sytuacji, ale na ogół zgoda drugiego rodzica nie jest konieczna, jeżeli jego miejsca zamieszkania jest nieznane. Art. 56 ust. 5 kodeksu cywilnego stanowi, że sąd może pozbawić każdego z rodziców praw rodzicielskich i w związku z tym rodzic, któremu przyznano opiekę nad dzieckiem, nie jest zobowiązany uzyskać zgody rodzica, który został pozbawiony praw rodzicielskich.

Jednakże rodzic powinien zawsze upewnić się, że może wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica, występując o zezwolenie do właściwego sądu, np. Wydziału Rodzinnego Sądu Cywilnego.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Zgoda drugiego rodzica jest zawsze wymagana w odniesieniu do zmiany miejsca pobytu dziecka na podstawie prawa krajowego, w szczególności jeżeli drugiemu rodzicowi przysługuje prawo, które zostanie naruszone w razie zmiany miejsca pobytu dziecka. Do takich praw zaliczamy prawo do kontaktów z dzieckiem oraz prawo do uczestniczenia w decyzjach dotyczących życia dziecka (co obejmuje miejsce pobytu, otoczenie i kulturę, w których dziecko będzie wychowywane). W tej sytuacji rodzic, który nie wyraził zgody, może sprzeciwić się zmianie miejsca pobytu dziecka z różnych powodów, na przykład ze względu na to, że taka zmiana miejsca pobytu pozbawi go prawa do kontaktów z dzieckiem.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Dziecko można wywieźć do innego państwa bez zgody drugiego rodzica, jeżeli zezwoli na to właściwy sąd.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

Tak, te same zasady obowiązują w przypadku czasowej zmiany miejsca pobytu dziecka. Rodzic może wyrazić zgodę w następujący sposób:

Ja, niżej podpisany/-a, będący/-a rodzicem __________________________________________(imię, nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości małoletniego) zezwalam na to, aby mój syn/moja córka (proszę wybrać odpowiedni pozycję) opuścił/-a Maltę w celu _________________ _______________________________________ (proszę podać powód wyjazdu z Malty) na czas nieokreślony / na okres_______________(proszę podać okres) (proszę wybrać odpowiednią pozycję).

_________________________________

Podpis, imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości rodzica

Ostatnia aktualizacja: 17/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.