Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Zgodnie z art. 30 ustawy nr 248/2005 o systemie swobodnego przepływu obywateli rumuńskich za granicę małoletni, który posiada osobisty dokument podróży lub dowód tożsamości i który podróżuje za granicę wraz z jednym z rodziców, może opuścić terytorium Rumunii bez konieczności uzyskania oświadczenia drugiego rodzica, pod warunkiem że towarzyszący dziecku rodzic udowodni, że dziecko zostało mu powierzone na mocy prawomocnego wyroku sądu kończącego postępowanie w sprawie (definitivă şi irevocabilă) lub że wykonuje on władzę rodzicielską na mocy prawomocnego wyroku sądu kończącego postępowanie w sprawie (lub wyroku sądu kończącego postępowanie w sprawie, w której postępowanie wszczęto począwszy od dnia 15 lutego 2013 r.).

Nie ma obowiązku przedstawiania oświadczenia rodzica, którego prawa rodzicielskie ustały lub który został zgodnie z prawem uznany za zaginionego, jeżeli rodzic towarzyszący dziecku przedstawi na to dowód.

Straż graniczna zezwala na opuszczenie terytorium Rumunii przez małoletniego, któremu towarzyszy rodzic, jeżeli towarzysząca mu osoba uzasadni potrzebę wyjazdu za granicę koniecznością odbycia przez małoletniego leczenia, które nie jest dostępne na terytorium Rumunii i bez którego życie lub zdrowie małoletniego jest poważnie zagrożone, lub jeżeli na dowód tego osoba ta przedstawia dokumenty potwierdzające, które zostały wydane lub zatwierdzone przez rumuńskie organy opieki zdrowotnej oraz w których określono okres i państwo lub państwa, w których ma zostać przeprowadzone leczenie, nawet jeżeli oboje rodziców, drugi rodzic, rodzic pozostający przy życiu lub przedstawiciel ustawowy nie wyrazili na to zgody. Straż graniczna zezwala na opuszczenie terytorium Rumunii przez małoletniego również wtedy, gdy towarzysząca mu osoba przedstawi dowody na to, że małoletni wyjeżdża w celu podjęcia studiów lub wzięcia udziału w oficjalnych zawodach, okazując właściwe dokumenty wskazujące okres i państwo lub państwa, w których mają odbywać się takie studia lub zawody, nawet jeżeli zgodę wyraził tylko jeden rodzic.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Zgoda drugiego rodzica jest wymagana w celu wywiezienia dziecka do innego państwa członkowskiego, jeżeli władzę rodzicielską wykonują wspólnie oboje rodzice.

Rodzice wykonują władzę rodzicielską wspólnie i w równym stopniu bez względu na to, czy dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa rodziców czy też nie.

W przypadku rozwodu rodzice wykonują wspólną władzę rodzicielską, chyba że sąd postanowi inaczej. Jeżeli istnieją istotne przesłanki oraz mając na względzie dobro dziecka, sąd może orzec, że władzę rodzicielską powinien wykonywać tylko jeden z rodziców.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia co do wykonywania swoich praw lub wypełniania obowiązków rodzicielskich, sąd opiekuńczy podejmuje decyzję zgodnie z dobrem dziecka po wysłuchaniu rodziców i po uwzględnieniu opinii psychologiczno-społecznej. Zgodę drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę może zatem zastąpić wyrok sądu.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

Ustawa nr 248/2005 o systemie swobodnego przepływu obywateli rumuńskich nie zawiera rozróżnienia między tymczasowym wywiezieniem dziecka a wywiezieniem dziecka na stałe. Nie istnieje standardowy formularz zgody rodzica na wywiezienie małoletniego dziecka w towarzystwie drugiego rodzica. Prawo stanowi, że oświadczenie musi wskazywać, że rodzic udziela zgody na konkretny wyjazd do kraju docelowego lub krajów docelowych oraz na czas trwania takiego wyjazdu.

Jeżeli dziecko opuszcza terytorium Rumunii wraz z osobą inną niż jego rodzice, konieczne jest sporządzenie oświadczenia, w którym potwierdza się zgodę obojga rodziców na taki wyjazd dziecka do kraju docelowego lub krajów docelowych i na czas trwania takiego wyjazdu oraz które zawiera szczegółowe dane osoby towarzyszącej. W oświadczeniu należy wskazać cel podróży i wybraną trasę do kraju docelowego, a także określić, czy małoletnie dziecko ma pozostać w kraju docelowym – w takim przypadku należy również wskazać osobę, której powierzona zostanie opieka nad małoletnim dzieckiem, a jeżeli dziecko ma wrócić wraz z osobą towarzyszącą, należy również podać szczegółowe dane tej osoby, jeżeli będzie to osoba inna niż ta, w której towarzystwie dziecko opuściło Rumunię. Poniżej załączono standardowy formularz zgody rodzica na wyjazd małoletniego dziecka poza terytorium państwa w towarzystwie innej osoby pełnoletniej.

Wspomniane wyżej oświadczenia muszą zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach i poświadczone przez notariusza w Rumunii lub przez rumuńskie misje dyplomatyczne bądź urzędy konsularne za granicą; natomiast jeżeli oświadczenia takie zostały złożone przed organami zagranicznymi, należy zapewnić ich zgodność z przewidzianymi w prawie wymogami legalizacji lub dołączyć do nich apostille uzyskaną zgodnie z postanowieniami Konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Osoba towarzysząca małoletniemu zatrzymuje jeden oryginalny egzemplarz oświadczenia, natomiast drugi dołącza się do paszportu małoletniego.

Odnośne dokumenty

Standardowy formularz zgody rodzica na wyjazd małoletniego dziecka poza terytorium państwa w towarzystwie innej osoby pełnoletniej  PDF (23 Kb) ro

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.