Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Hiszpania
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Jeżeli jedno z rodziców wykonuje wyłączną władzę rodzicielską, która obejmuje prawa i obowiązki rodziców względem dzieci pozostających pod władzą rodzicielską. W przypadku rozpadu więzi między rodzicami władza rodzicielska jest niezależna od prawa do pieczy i kontaktów z dzieckiem.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Jeżeli rodzice wykonują wspólną władzę rodzicielską, niezależnie od tego, któremu z rodziców przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem i prawo do pieczy na dzieckiem.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli uzyskanie zgody drugiego z rodziców jest konieczne, ale między rodzicami doszło do sporu i drugie z rodziców odmawia udzielenia zgody, wywiezienie dziecka za granicę musi zatwierdzić organ sądowy.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

W przypadku tymczasowego wywiezienia za granicę stosuje się inne zasady niż w przypadku wywiezienia za granicę na stałe. W przypadku wywiezienia dziecka za granicę w celach związanych ze standardową opieką medyczną, na wakacje lub w podobnym celu decyzję w tej kwestii podejmuje to z rodziców, z którym dziecko aktualnie przebywa, niezależnie od tego, czy przysługuje mu władza rodzicielska czy prawo do kontaktów dzieckiem, przy czym konieczne jest poszanowanie prawa każdego z rodziców do kontaktów z dzieckiem lub do odwiedzania dziecka. Uzyskanie zgody osób wykonujących władzę rodzicielską jest wymagane wyłącznie w przypadku poważnych decyzji wywierających wpływ na życie dziecka, takich jak np. decyzja o wywiezieniu dziecka za granicę na stałe.

Zaświadczenie o wspólnej zgodzie obojga rodziców na opuszczenie kraju przez dziecko można złożyć na komisariacie gwardii cywilnej (Puesto de la Guardia Civil) lub policji (Comisaría de Policía Nacional). Należy użyć jednego z następujących formularzy:

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf o https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.