Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

În cazul în care cei doi părinți își exercită împreună drepturile privind încredințarea și în cazul în care le exercită separat, ei trebuie să decidă împreună cu privire la deplasarea copilului într-un alt stat.

Atunci când părinții nu locuiesc împreună, aceștia pot cădea de acord cu privire la locul de reședință, la încredințare și la vizitarea copilui și se adresează tribunalului în a cărui jurisdicție se află locul de reședință curent al copilului, în vederea aprobării acordului lor.

În cazul în care părinții nu reușesc să ajungă la un acord, litigiul este soluționat de tribunalul în a cărui jurisdicție se află locul de reședință curent al copilului, care pronunță o hotărâre privind locul de reședință al copilului, privind exercitarea drepturilor privind încredințarea și privind dreptul de vizitare a copilui.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Indiferent dacă părinții își exercită drepturile privind încredințarea împreună sau dacă instanța a aprobat un acord sau a pronunțat o decizie prin care a stabilit că doar unul din părinți își exercită aceste drepturi și că locul de reședință al copilului trebuie să fie locul de reședință al părintelui respectiv, consimțământul părintelui care nu își exercită drepturile privind încredințarea este, de asemenea, necesar pentru părăsirea teritoriului Bulgariei de către copil, iar acest consimțământ trebuie dat în scris, iar semnătura părintelui trebuie să fie autentificată de notar [articolul 76 punctul 9 din Legea bulgară privind documentele personale (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti)].

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care părinții nu ajung la un acord privind deplasarea copilului într-un alt stat, litigiul se soluționează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 127a din Codul familiei (Semeen kodeks) (SK), iar în cazul în care nu ajung la un acord cu privire la locul de reședință al copilului, se aplică procedura prevăzută la articolul 127 alineatul (2) sau la articolul 59 din Codul familiei.

În cazul în care hotărârea instanței se substituie consimțământului părintelui pentru eliberarea unui pașaport în vederea călătoriei în străinătate și pentru deplasarea copilului într-un alt stat (indiferent de durata călătoriei) este necesar să existe un interes al copilului care este protejat în mod special atunci când se deplasează într-un alt stat, care însă presupune ca o astfel de deplasare să fie permisă pentru o anumită perioadă de timp, pentru un anumit stat sau anumite state în cadrul unui spațiu identificabil (de exemplu, statele membre ale Uniunii Europene) sau pentru un număr nelimitat de deplasări în timpul unei perioade de timp precizate, dar și pentru state precizate.

În conformitate cu instrucțiunile obligatorii pentru interpretarea legii, prezentate în Decizia de interpretare nr. 1/2016 din 3 iulie 2017 în cauza de interpretare nr.1 aflată pe rolul Adunării generale a Colegiului Civil al Curții Supreme de casație pentru anul 2016, autorizarea din partea instanței nu se poate substitui definitiv consimțământului părintelui și nici nu poate permite deplasarea pe o perioadă de timp nelimitată și pe un teritoriu nelimitat.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Conform Legii bulgare privind documentele personale, este obligatoriu ca părintele care nu însoțește copilul în călătorie să își dea consimțământul printr-o declarație autentificată de notar, indiferent de circumstanțele specifice ale deplasării copilului într-un alt stat.

O astfel de deplasare poate fi temporară, fără a se transfera locul de reședință al copilului într-un alt stat, după aceasta copilul revenind în Bulgaria. Atunci când copilul călătorește singur pentru a efectua o excursie, pentru a-și petrece vacanța, pentru a-și vizita rudele, pentru a studia, a participa la evenimente culturale sau sportive, la competiții sau în scop medical etc., iar părțile nu a căzut de acord, instanța examinează motivele solicitării. Dacă se constată că nu există motive să se considere că respectivul copil este expus unui risc real și concret, instanța determină parametrii autorizării. În cazurile de deplasare temporară a unui copil într-un alt stat, este foarte puțin probabil ca dreptul de a călători al copilului să intre în conflict cu dreptul de vizită al părintelui și, chiar dacă ar apărea un astfel de conflict, dacă respectiva călătorie este în interesul superior al copilului, se presupune că părintele afectat va tolera restrângerea temporară a drepturilor sale.

Scopul deplasării poate fi și acela de a transfera locul de reședință al copilului într-un alt stat. Atunci când examinează chestiuni privind deplasarea unui copil într-un alt stat și, în consecință, eliberarea documentelor personale necesare, instanța nu ar trebui să permită ca acordul pentru deplasare să atragă după sine un transfer al locului de reședință al copilului decât dacă solicitarea respectivă este însoțită de o cerere pentru transferul locului de reședință al copilului. Stabilirea locului de reședință al unui copil reflectă interesul superior al copilului de a fi integrat într-o familie și într-un mediu social și implică o perioadă de ședere îndelungată în locul respectiv.

Ultima actualizare: 22/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.