NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Polonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Prin însăși natura sa, autoritatea părintească este exercitată în comun de ambii părinți. Acest fapt este prevăzut la articolul 97 alineatul (2) din Codul polonez privind tutela și familia (kodeks rodzinny i opiekuńczy), conform căruia părinții decid în comun în chestiuni de interes major pentru copil și în cazul în care nu ajung la un acord comun, aceste chestiuni sunt decise de către o instanță de tutelă (sąd opiekuńczy). Fiecare părinte decide în mod independent, fără a avea obligația de a se consulta cu celălalt părinte și a-i obține consimțământul numai în chestiuni mai puțin importante privind copilul. În jurisprudența poloneză, deplasarea definitivă sau temporară a unui copil în străinătate, chiar și în vacanță, este considerată o chestiune de interes major.

Având în vedere articolul 97 alineatul (2) din Codul privind tutela și familia, un părinte se poate deplasa cu copilul în străinătate fără consimțământul celuilalt părinte numai în cazul în care:

a) celălalt părinte a fost decăzut din exercițiul drepturilor părintești prin hotărârea unei instanțe poloneze (articolul 111 din Codul privind tutela și familia);

b) autoritatea părintească a celuilalt părinte a fost suspendată prin hotărârea unei instanțe poloneze (articolul 110 din Codul privind tutela și familia);

c) celălalt părinte deține o autoritate părintească limitată asupra copilului deoarece reprezintă o amenințare la adresa bunăstării acestuia (articolul 109 din Codul privind tutela și familia). Instanța decide modul de limitare a autorității părintești prin aplicarea măsurii care protejează cel mai bine bunăstarea copilului. Părintele a cărui autoritate părintească a fost limitată poate fi decăzut din dreptul de a decide total sau parțial în legătură cu chestiunile de interes major privind copilul. În cazul în care celălalt părinte a fost decăzut din dreptul de a decide asupra reședinței obișnuite a copilului printr-o astfel de hotărâre, acesta nu va fi în măsură să se opună schimbării reședinței obișnuite a copilului din Polonia în străinătate;

d) drepturile și obligațiile părinților față de copil au fost modificate prin hotărârea pronunțată în cadrul unei acțiuni de divorț [articolul 58 alineatele (1) și (1a) din Codul privind tutela și familia], de anulare a căsătoriei [articolul 51 alineatele (1) și (1a) coroborate cu articolul 21 din Codul privind tutela și familia] și de separare [articolul 58 alineatele (1) și (1a) coroborate cu articolul 613 alineatul (1) din Codul privind tutela și familia]. Această situație se aplică, de asemenea, hotărârilor emise în temeiul articolului 93 alineatul (2) (în acțiuni de stabilire a paternității), articolului 106 (în proceduri de modificare a unei hotărâri privind autoritatea părintească și modul de exercitare a acesteia, pronunțată în cadrul unor acțiuni de divorț, de separare sau de anulare a căsătoriei) și articolului 107 alineatele (1) și (2) din Codul privind tutela și familia (în acțiuni prin care exercitarea autorității părintești este încredințată unuia dintre părinți în cazurile în care aceștia nu locuiesc împreună). În special, în astfel de cazuri, instanța poate să încredințeze exercitarea autorității părintești unuia dintre părinți, limitând accesul celuilalt părinte la anumite obligații și drepturi față de copil. În cazul în care o instanță de divorț încredințează exercitarea autorității părintești unui singur părinte și limitează autoritatea părintească a celuilalt părinte, cu toate că o astfel de hotărâre nu îl decade pe cel de al doilea părinte din exercițiul drepturilor părintești asupra copilului, acest părinte își poate exercita drepturile și obligațiile sale doar în măsura permisă de instanță. Dacă instanța nu îi conferă celuilalt părinte dreptul de a decide asupra reședinței copilului, atunci, în principiu, părintele căruia i-a fost încredințată exercitarea autorității părintești este cel care decide privind această reședință (a se vedea totuși punctul 2);

e) celălalt părinte a fost decăzut din dreptul de a decide de comun acord asupra schimbării reședinței copilului printr-o hotărâre a unei instanțe străine recunoscută ca aplicabilă în Polonia.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Consimțământul celuilalt părinte este necesar în toate cazurile care nu sunt menționate la punctul anterior, și anume în situațiile în care un părinte fie deține deplina autoritate părintească, fie autoritatea părintească i-a fost limitată, dar fără ca acesta să fie decăzut din dreptul de a decide cu privire la reședința copilului. Jurisprudența poloneză merge chiar mai departe în această privință. Conform unei hotărâri a Curții Supreme (Sąd Najwyższy) din 10 noiembrie 1971 în cauza III CZP 69/71, un părinte având dreptul de a găzdui un copil la reședința sa trebuie să aibă și dreptul de a decide de comun acord cu celălalt părinte asupra schimbării reședinței obișnuite a copilului atunci când o astfel de schimbare face imposibil contactul cu copilul. Astfel, conform acestei hotărâri, chiar dacă instanța nu a conferit celuilalt părinte (de exemplu, în cadrul unei acțiuni de divorț) dreptul de a decide de comun acord cu privire la reședința obișnuită a copilului, acest părinte poate solicita înapoierea copilului în cazul în care acesta nu ar fi în măsură să își exercite dreptul de a contacta copilul.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În astfel de cazuri, este necesară depunerea unei cereri la instanța de tutelă din Polonia pentru suplinirea consimțământului privind deplasarea copilului în străinătate.
Cererile privind un astfel de consimțământ pot fi depuse de părinții cărora nu le-a fost retrasă sau suspendată autoritatea părintească. Cererile pot fi depuse personal de către solicitanți: în astfel de cazuri, legislația poloneză nu le impune părților să fie reprezentate de un avocat în fața instanței. Instanța competentă material cu soluționarea acestor cereri este judecătoria (sąd rejonowy) (secția pentru minori și familie) ca instanță de primă jurisdicție, în timp ce instanța având competență teritorială este cea de la locul de domiciliu sau reședință al copilului.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Așa cum s-a menționat mai sus, deplasarea unui copil în străinătate pentru o perioadă scurtă de timp necesită consimțământul celuilalt părinte.

În Polonia nu sunt utilizate formulare de obținere a consimțământului pentru deplasarea (definitivă sau temporară) a unui copil în străinătate. Prin urmare, consimțământul poate fi exprimat sub orice formă. Cu toate acestea, se recomandă obținerea unui consimțământ în scris, care ar putea fi utilizat ca probă în cazul unor eventuale acțiuni în justiție în vederea obținerii înapoierii copilului în baza Convenției de la Haga din 1980. Pentru a elabora textul unui astfel de consimțământ, poate fi utilă asistența unui avocat, consilier juridic sau notar din Polonia.

Ultima actualizare: 13/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.