Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

V súlade s belgickými právnymi predpismi právo na zmenu miesta pobytu maloletej osoby vyplýva z rodičovskej zodpovednosti. V dôsledku toho len nositeľ(-ia) rodičovskej zodpovednosti voči dieťaťu je (sú) oprávnený(-í) zmeniť miesto pobytu daného dieťaťa.

Bez ohľadu na postavenie rodičov, či už spolu žijú alebo nie, rodičovskú zodpovednosť v zásade vykonávajú spoločne v záujme dieťaťa (pozri článok 373 a článok 374 Občianskeho zákonníka).

V prípade rozluky rodičov je však možné súd požiadať o výnimku zo zásady spoločného výkonu rodičovskej zodpovednosti. Výkon rodičovskej zodpovednosti zverený jednému z rodičov v súlade so súdnym rozhodnutím sa bude následne považovať za výlučný. V prípade výlučného výkonu rodičovskej zodpovednosti môžu byť rodičovi, ktorý je nositeľom tejto zodpovednosti, udelené všetky právomoci vyplývajúce z rodičovskej zodpovednosti vrátane voľby miesta pobytu dieťaťa. Dieťa tak možno odviesť do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča. Za týchto okolností však môže byť rodičovi, ktorý nemá spoločné rodičovské práva, udelené právo styku. Súd však môže obmedziť výlučný výkon rodičovskej zodpovednosti a v prípade určitých rozhodnutí týkajúcich sa dieťaťa stanoviť výnimky, pre ktoré je potrebný súhlas druhého rodiča. Výber miesta pobytu dieťaťa môže byť jedným z týchto rozhodnutí, ktoré musia prijať rodičia spoločne v rámci výlučného výkonu rodičovskej zodpovednosti jedným z rodičov.

Okrem toho treba poznamenať, že ak sa na dieťa vzťahuje rozhodnutie o ochranných opatreniach, ktoré zahŕňa zmenu podmienok výkonu rodičovskej zodpovednosti, toto rozhodnutie má prednosť. V takom prípade je možné, že ani jeden z rodičov nebude oprávnený odviesť dieťa do zahraničia.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak rodičia spoločne vykonávajú rodičovskú zodpovednosť, pre zmenu pobytu ich dieťaťa je potrebný súhlas obidvoch rodičov.

Ak rodičovskú zodpovednosť vykonáva výlučne jeden z rodičov, avšak s výnimkou určitých rozhodnutí, akým je výber miesta pobytu dieťaťa, vyžaduje sa súhlas aj druhého rodiča. Vo vzťahu k tretím stranám konajúcim v dobrej viere však existuje predpoklad spoločného rodičovského súhlasu.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Bez súhlasu nositeľov rodičovskej zodpovednosti, pokiaľ ide o miesto pobytu ich dieťaťa, o presťahovaní dieťaťa do iného štátu rozhodne miestne príslušný súd.

Rodič, ktorý spoločne vykonáva rodičovskú zodpovednosť sa môže predbežne obrátiť na príslušný súd v súvislosti s očakávaním rozhodnutia, s ktorým nesúhlasí. Rodič, ktorý spoločne vykonáva rodičovskú zodpovednosť môže aj dodatočne napadnúť rozhodnutie, ktoré už prijal druhý rodič.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ak je výkonom rodičovskej zodpovednosti poverený len jeden z rodičov, len rodič, ktorý je nositeľom rodičovskej zodpovednosti, môže dieťa dočasne premiestniť do iného štátu počas prázdnin.

Rodič, ktorý nevykonáva rodičovskú zodpovednosť voči dieťaťu, ale ktorý má právo styku, môže toto dieťa premiestniť do zahraničia len s predchádzajúcim písomným súhlasom nositeľa rodičovskej zodpovednosti alebo na základe výslovného povolenia vydaného príslušným súdom.

Ak je rodičovská zodpovednosť vykonávaná spoločne a ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie týkajúce sa otázky ubytovania dieťaťa, každý rodič má právo cestovať s dieťaťom do zahraničia. Miesto pobytu daného dieťaťa však nemožno zmeniť.

Napokon, ak súdne rozhodnutie upravuje podmienky ubytovania dieťaťa, každý rodič je oprávnený cestovať s dieťaťom výlučne v rámci vymedzeného obdobia pobytu, pokiaľ to nie je súdom výslovne zakázané.

V týchto dvoch posledných prípadoch však môže byť vhodné, aby rodič, ktorý cestuje s dieťaťom, získal povolenie cestovať podpísané druhým rodičom, aby sa tak vyhol akýmkoľvek ťažkostiam.

Posledná aktualizácia: 10/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.