Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak obidvaja rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne a nerozdielne, musia spoločne rozhodnúť o vycestovaní svojho dieťaťa do iného štátu.

Ak rodičia nežijú spolu, môžu dospieť k dohode o mieste pobytu dieťaťa, výkone rodičovských práv a povinností či osobných vzťahoch s dieťaťom, pričom musia požiadať súd v mieste pobytu dieťaťa o schválenie svojej dohody.

Ak rodičia nedospejú k dohode, spor rieši okresný súd (rayonen sad) v mieste pobytu dieťaťa, ktorý rozhodne o mieste pobytu dieťaťa, výkone rodičovských práv a povinností a osobných vzťahoch s dieťaťom.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Bez ohľadu na to, či rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne, či súd schválil dohodu alebo či vydal rozhodnutie, ktorým sa výkon rodičovských práv a povinností zveruje iba jednému z rodičov, u ktorého súd stanovil miesto trvalého pobytu dieťaťa, na to, aby dieťa malo právo opustiť územie Bulharskej republiky, treba mať aj písomný súhlas rodiča, ktorý nevykonáva rodičovské práva a povinnosti, spolu s notársky overeným podpisom (článok 76 bod 9 zákona o bulharských dokladoch totožnosti).

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

V prípade nezhody medzi rodičmi týkajúcej sa vycestovania dieťaťa do zahraničia a miesta trvalého pobytu dieťaťa sa o spore rozhodne v súlade s článkom 127a zákona o rodine a článkom 127 ods. 2 alebo článkom 59 zákona o rodine.

Ak namiesto rodiča vydáva súhlas na vydanie pasu a vycestovanie dieťaťa do zahraničia súd (bez ohľadu na trvanie cesty), musí existovať mimoriadne chránený záujem dieťaťa pri jeho vycestovaní mimo Bulharska. Povolenie tak možno vydať len na stanovené obdobie a pre jednu alebo viac krajín v identifikovateľnej oblasti (napríklad členské štáty Európskej únie) alebo pre neobmedzený počet vycestovaní počas stanoveného obdobia, ako aj pre určené krajiny.

V súlade so záväznými pokynmi na výklad zákona uvedenými vo výkladovom rozhodnutí č. 1/2016 z 3. júla 2017, ktoré bolo vydané vo výkladovom konaní č. 1 zapísanom v registri valného zhromaždenia občianskej komory Najvyššieho kasačného súdu z roku 2016 (varhoven kassatzionen sad), súd nemôže s konečnou platnosťou nahradiť súhlas rodiča ani povoliť časovo a územne neobmedzené vycestovanie.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V zákone o bulharských dokladoch totožnosti sa v súvislosti s požiadavkou na notársky overený súhlas rodiča, ktorý nesprevádza dieťa pri vycestovaní, nerozlišuje medzi jednotlivými prípadmi vycestovania dieťaťa do zahraničia.

Vycestovanie môže byť krátkodobé bez toho, aby sa určilo nové miesto pobytu dieťa mimo Bulharska. Ak strany nedospejú k dohode o vycestovaní dieťaťa do zahraničia na účel exkurzie, prázdnin, návštevy príbuzných, vzdelávania, kultúrnych alebo športových podujatí, súťaží, zdravotnej starostlivosti atď., súd preskúma dôvod žiadosti. V prípade, že neexistujú údaje o konkrétnom a skutočnom riziku, súd stanoví podmienky povolenia. V prípadoch krátkodobých vycestovaní dieťaťa do zahraničia je riziko vzniku rozporu medzi právom dieťaťa na vycestovanie a právom rodiča na udržiavanie osobných vzťahov nepatrné, a ak aj vznikne a vycestovanie dieťaťa je v jeho záujme, rodič musí strpieť toto dočasné obmedzenie svojich práv.

Cieľom vycestovania môže byť aj presun miesta pobytu dieťaťa do cudziny. Pri skúmaní otázok spojených s vycestovaním dieťaťa do cudziny a vydaním nevyhnutných dokladov totožnosti súd nesmie dovoliť, aby povolenie na vycestovanie dieťaťa viedlo k zmene jeho miesta pobytu, ak k žiadosti o povolenie nie je priložená žiadosť o zmenu miesta pobytu dieťaťa. Stanovením miesta pobytu dieťaťa sa vyjadruje jeho najlepší záujem začleniť sa do rodinného a sociálneho prostredia a predpokladá sa jeho trvalé usadenie.

Posledná aktualizácia: 22/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.