Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič s výlučnou starostlivosťou môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak obaja rodičia vykonávajú spoločnú starostlivosť o neplnoleté dieťa, na premiestnenie dieťaťa do iného členského štátu je potrebný súhlas druhého rodiča. Premiestnenie bez súhlasu je takisto trestný čin podľa kapitoly 154 trestného zákonníka.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Dieťa možno premiestniť do iného štátu bez súhlasu jedného z rodičov so spoločnou osobnou starostlivosťou na základe príslušného rozsudku rodinného súdu.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V prípade nezískania súhlasu s dočasným alebo trvalým premiestnením je nutný rozsudok súdu. V prípade získania súhlasu neexistuje žiadny konkrétny dokument používaný na udelenie tohto súhlasu.

Posledná aktualizácia: 07/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.