Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Pokiaľ nemá rodič súhlas druhého rodiča s premiestnením dieťaťa, mal by mať súhlas súdu.

Ak sa rodičia pri výkone rodičovských práv a povinností nedohodnú vo veci, ktorá je pre dieťa podstatná najmä vzhľadom na jeho záujem, rozhodne na návrh rodiča súd (§ 877 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení). Za podstatnú vec sa považuje aj premiestnenie dieťaťa do cudziny.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak ide o dlhodobé premiestnenie dieťaťa (teda nie napr. v prípade dovolenky), je vždy potrebný súhlas druhého rodiča, a to v prípade, že výkon jeho rodičovských práv a povinností nebol obmedzený alebo že nebol ich výkonu pozbavený. Súhlas rodiča je nevyhnutný vtedy, keď o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (starostlivosti o dieťa) už rozhodol súd, ako aj v prípade, že žiadne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa neexistuje. Neexistuje rozdiel medzi rodičmi manželmi a rodičmi, ktorí manželmi nie sú.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

V prípade, že druhý rodič s premiestnením nesúhlasí, je potrebné, aby jeho súhlas nariadil súd (§ 877 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Nie. Dočasné premiestnenie napr. na účely prázdninového pobytu dieťaťa s jedným z rodičov zvyčajne nemožno považovať za podstatnú vec v zmysle § 877 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v platnom znení.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.