Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

V práve Anglicka a Walesu sa stanovuje zákonné premiestnenie dieťaťa zo Spojeného kráľovstva. Rozhodnutie o starostlivosti o dieťa je rozhodnutím súdu, v ktorom sa určuje, s kým má dieťa žiť alebo tráviť čas. Na základe § 13 ods. 2 zákona o deťoch z roku 1989 môže osoba s platným rozhodnutím o starostlivosti o dieťa (pôvodne známe ako rozhodnutie o pobyte a rozhodnutie o styku) vzťahujúcim sa na dané dieťa premiestniť toto dieťa zo Spojeného kráľovstva na obdobie kratšie ako jeden mesiac (napríklad na prázdniny).

To je v súlade s § 1 ods. 4 zákona o únose dieťaťa z roku 1984, v ktorom sa uvádza, že osoba nepácha trestný čin, ak zoberie alebo pošle dieťa mimo Spojeného kráľovstva v prípade, že bola tejto osobe zverená starostlivosť o dieťa na základe platného rozhodnutia a toto premiestnenie je na obdobie kratšie ako jeden mesiac.

Ak neexistuje platné rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, rodič s výhradnými rodičovskými právami a povinnosťami môže zákonne premiestniť dieťa zo Spojeného kráľovstva bez súhlasu druhého rodiča. Druhý rodič, ktorý nemá rodičovské práva a povinnosti, však môže zabrániť premiestneniu dieťaťa z jurisdikcie, ak požiada súdy v Anglicku a Walese o rozhodnutie o zákaze niektorých úkonov. Ďalej sa môže obrátiť na súdy z dôvodu získania súdneho rozhodnutia týkajúceho sa rodičovských práv a povinností. „Rodičovské práva a povinnosti“ sa vymedzujú v § 3 ods. 1 zákona o deťoch z roku 1989.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Na základe § 13 zákona o deťoch z roku 1989 sa vyžaduje, že v prípade platného rozhodnutia o starostlivosti o dieťa, nikto nemôže premiestniť toto dieťa zo Spojeného kráľovstva bez písomného súhlasu každej osoby, ktorá má rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k danému dieťaťu, alebo bez povolenia súdu.

V § 1 zákona o únose dieťaťa z roku 1984 sa ďalej uvádza, že rodič (a ďalšie stanovené osoby, medzi ktoré patrí poručník dieťaťa, osoba, ktorej bolo vydané platné rozhodnutie o starostlivosti o dané dieťa, alebo osoba, s ktorou dieťa žije) pácha trestný čin (únos dieťaťa), ak zoberie alebo pošle dieťa mimo Spojeného kráľovstva bez náležitého súhlasu (to znamená bez súhlasu matky alebo otca dieťaťa, ak má rodičovské práva a povinnosti – alebo bez súhlasu uvedených stanovených osôb).

Ak neexistuje rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, ale viac ako jedna osoba má rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, žiadna osoba s rodičovskými právami a povinnosťami vzťahujúcimi sa na dané dieťa nemôže premiestniť dieťa zo Spojeného kráľovstva bez súhlasu ďalších nositeľov rodičovských práv a povinností alebo bez povolenia súdu.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Rodič s rozhodnutím o starostlivosti o dané dieťa, ktorý chce natrvalo premiestniť dieťa zo Spojeného kráľovstva, sa môže s dieťaťom zákonne presťahovať bez zásahu súdu, ak má písomný súhlas druhého rodiča s rodičovskými právami a povinnosťami alebo hocikoho iného s rodičovskými právami a povinnosťami. Ak je tento súhlas zamietnutý, musí sa obrátiť na súd a požiadať o povolenie natrvalo premiestniť dieťa z Anglicka a Walesu (§ 13 ods. 1 zákona o deťoch z roku 1989).

Ak neexistuje rozhodnutie o starostlivosti o dieťa a ak ktorákoľvek osoba s rodičovskými právami a povinnosťami odmietne udeliť súhlas, osoba, ktorá má rodičovské práva a povinnosti vzťahujúce sa na dané dieťa a ktorá chce natrvalo premiestniť dieťa zo Spojeného kráľovstva, musí požiadať súd o povolenie.

V Anglicku a vo Walese sa v prípadoch medzinárodného premiestnenia kladie najväčší dôraz na záujem dieťaťa, ktorý je určujúcim faktorom. Sudcovia na súdoch pre rodinné veci (Family Courts) zohľadnia pred vydaním nezávislého rozhodnutia všetky informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s každým prípadom. Rozhodovať sa budú predovšetkým v súlade s najlepším záujmom dotknutého dieťaťa. Pri rozhodovaní súdu o týchto prípadoch sa najväčší dôraz bude vždy klásť na záujem dieťaťa. V zákone o deťoch z roku 1989 sa stanovuje zákonná ochrana týkajúca sa ochrany záujmu dieťaťa v prípadoch premiestnenia z Anglicka a Walesu.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V odpovedi na otázku 1 sa uvádzajú ustanovenia týkajúce sa zákonného premiestnenia dieťaťa zo Spojeného kráľovstva na obdobie kratšie ako jeden mesiac. Osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o starostlivosti o dané dieťa, môže vziať dieťa do zahraničia na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom nepotrebuje súhlas druhého rodiča na to, aby mohla vziať dieťa na prázdniny.

Posledná aktualizácia: 10/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.