Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodičia majú zvyčajne spoločné rodičovské práva a povinnosti, čo znamená, že obaja rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne a jednomyseľne, berúc do úvahy celkové blaho dieťaťa. Dôležitou zásadou je, že rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti rovnako, to znamená, že pokiaľ ide o ich deti, majú rovnaké práva a povinnosti. Rodičovské práva a povinnosti zahŕňajú právo rozhodnúť, kde má mať dieťa pobyt vrátane toho, či dieťa smie vycestovať do zahraničia.

Takže ak majú rodičia spoločné rodičovské práva a povinnosti, obaja rodičia majú rovnaké právo rozhodnúť o tom, či dieťa môže byť premiestnené do inej krajiny alebo nie. Všeobecným pravidlom preto je, že bez súhlasu druhého rodiča nemôže byť dieťa premiestnené do zahraničia.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak majú rodičia spoločné rodičovské práva a povinnosti, všeobecne platí, že je vždy potrebný súhlas druhého rodiča.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak sa rodičia pri uplatňovaní spoločných rodičovských práv a povinností nezhodnú na záležitosti, ktorá je pre dieťa významná – čo môže zahŕňať aj premiestnenie dieťaťa do iného štátu, ak je to nevyhnutné – môže súd udeliť právo jednému rodičovi rozhodnúť v tejto veci.

Ak jeden rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu napriek tomu, že je to nevyhnutné, môže druhý rodič požiadať o povolenie súd, ktorý v tomto prípade vydá nezávislé rozhodnutie o premiestnení dieťaťa do iného štátu. Súd môže rodičovi, ktorému bolo udelené právo rozhodnúť v určitej veci, uložiť dodatočné povinnosti.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ak majú rodičia spoločné rodičovské práva a povinnosti, uplatňujú sa tie isté pravidlá bez ohľadu na dobu trvania či dôvod rozhodnutia o mieste pobytu dieťaťa. Ak nie sú spoločné rodičovské práva a povinnosti ukončené alebo ak súd napríklad neudelí jednému z rodičov právo rozhodnúť o mieste pobytu dieťaťa, majú obaja rodičia naďalej rovnaké právo rozhodovať o dočasnom alebo trvalom premiestnení dieťaťa do iného štátu.

Posledná aktualizácia: 22/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.