Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Poručníci dieťaťa a rozhodovanie týkajúce sa dieťaťa sa riadia zákonom o starostlivosti o dieťa a práve styku (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (č. 361/1983).

Ak bolo dieťa zverené do starostlivosti len jednému rodičovi, tento rodič rozhoduje vo veciach týkajúcich sa dieťaťa, čo znamená, že rozhoduje aj o tom, kde bude dieťa žiť, a v podstate teda môže vziať dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

Ak rodičia majú dieťa v spoločnej osobnej starostlivosti, spoločne zodpovedajú za povinnosti späté so starostlivosťou o dieťa a spoločne rozhodujú v otázkach týkajúcich sa dieťaťa.

Ak rodičia majú dieťa v spoločnej osobnej starostlivosti, súd môže rozhodnúť o rozdelení zodpovednosti medzi nimi. Inými slovami, súd môže vydať rozhodnutie, ktorým právomoc rozhodovať v súvislosti s konkrétnymi povinnosťami vyplývajúcimi zo starostlivosti udelí len jednému rodičovi. Súd môže v rozhodnutí o práve starostlivosti nariadiť, že o tom, kde bude dieťa žiť, môže rozhodovať len jeden z rodičov.

Ak súd vo svojom rozhodnutí nariadil, že len jeden opatrovateľ môže vykonávať právomoc rozhodovať o mieste pobytu dieťaťa, tento opatrovateľ môže s dieťaťom vycestovať do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak rodičia majú dieťa v spoločnej osobnej starostlivosti, v zásade ani jeden z nich nemôže s dieťaťom vycestovať do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

Pozri aj odpoveď na predchádzajúcu otázku.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak jeden rodič nesúhlasí s vycestovaním dieťaťa do iného štátu, vec sa môže podať na súd, ktorý v nej rozhodne.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Vo Fínsku neexistujú nijaké osobitné pravidlá týkajúce sa dočasného premiestnenia, napr. na prázdniny, a neexistujú nijaké formuláre, ktoré by sa používali na vyjadrenie súhlasu.

Rozhodnutie súdu, pokiaľ ide o právo styku s dieťaťom, môže obsahovať ustanovenia o tom, či rodič v čase takéhoto styku s dieťaťom s ním smie cestovať do zahraničia.

Posledná aktualizácia: 19/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.