Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak rodičia spoločne vykonávajú rodičovské práva a povinnosti, môže každý z nich cestovať s dieťaťom bez výslovného súhlasu druhého rodiča, pokiaľ tomu nebránia osobitné okolnosti. Ak však jeden z rodičov výslovne odmietne cestu a nie je možné dosiahnuť dohodu, vec sa postúpi súdu pre rodinné veci (juge aux affaires familiales) s cieľom vyriešiť spor.

Ak rodičia spoločne vykonávajú rodičovské práva a povinnosti, jeden z rodičov sa nemôže sám rozhodnúť usadiť sa natrvalo v zahraničí s dieťaťom bez súhlasu druhého rodiča.

Ak rodičovské práva a povinnosti vykonáva len jeden z rodičov, súhlas druhého rodiča nie je potrebný ani v prípade dovolenky, ani v prípade usadenia sa v zahraničí. Druhý rodič však musí byť informovaný v súlade s článkom 373-2-1 Občianskeho zákonníka, v ktorom sa stanovuje, že rodič, ktorý nevykonáva rodičovské práva a povinnosti, musí byť informovaný o dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa života dieťaťa.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Námietka v súvislosti s odchodom z územia alebo zákaz opustiť územie

Proti premiestneniu dieťaťa do zahraničia jedným z rodičov môže druhý rodič, ktorý takisto vykonáva rodičovské práva a povinnosti, podať na prefektúre námietku v súvislosti s odchodom z územia, ktorá je platná 15 dní, a/alebo môže požiadať súd pre rodinné veci o vydanie zákazu opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov (článok 373-2-6 Občianskeho zákonníka) platného až do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, počas určitého obdobia alebo do prijatia nového rozhodnutia. Opatrenie týkajúce sa zákazu opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov bráni dieťaťu odísť z územia. Rodičia však môžu udeliť svoj súhlas ad hoc na to, aby mohlo dieťa uskutočniť konkrétnu cestu samo alebo v sprievode jedného z rodičov, a to prostredníctvom vyhlásenia pred dôstojníkom justičnej polície (v zásade päť dní pred cestou). Ak jeden z rodičov odmietne vydať vyhlásenie o oprávnení, druhý rodič sa môže obrátiť na súd s cieľom dosiahnuť zrušenie zákazu opustiť územie alebo získať povolenie ad hoc, aby mohlo dieťa opustiť územie.

Premiestnenie na účel zmeny miesta pobytu

Aj v prípade, že nebola podaná námietka v súvislosti s odchodom z územia ani sa nevydal zákaz opustiť územie, vyžaduje sa súhlas druhého rodiča, ak je účelom premiestnenia dieťaťa do iného štátu zmena jeho miesta pobytu, pokiaľ rodič, ktorý sa chce presťahovať, nevykonáva rodičovské práva a povinnosti sám. Iba v tom prípade sa môže presťahovať bez súhlasu druhého rodiča, ktorého však musí informovať o tejto novej situácii, ktorá je z hľadiska dieťaťa významnou udalosťou.

Ak rodič neberie do úvahy chýbajúci súhlas druhého rodiča, je možné podať žiadosť o návrat dieťaťa na základe protiprávnosti premiestnenia podľa Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. Tento postup sa musí začať v štáte, do ktorého bolo dieťa premiestnené, v prípade potreby za pomoci ústredných orgánov zriadených podľa dohovoru.

Bez ohľadu na povahu premiestnenia a okrem osobitných prípadov zákazu a námietky v súvislosti s odchodom z územia treba poznamenať, že od rodiča, ktorý opúšťa územie s dieťaťom, sa nepožaduje poskytnutie dôkazu o výslovnom súhlase druhého rodiča, ktorý sa vo vzťahu k tretím osobám považuje za udelený.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

V prípade, že jeden z rodičov, ktorý vykonáva rodičovské práva a povinnosti, odmietne udeliť súhlas s uskutočnením cesty, rodič, ktorý chce premiestniť dieťa, sa môže obrátiť na súd pre rodinné veci, ktorý môže povoliť dieťaťu opustiť územie. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje, ak bol vydaný zákaz opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov.

Podobne, ak premiestnenie dieťaťa v skutočnosti spočíva v zmene miesta pobytu, rodič, ktorý sa chce s dieťaťom presťahovať, sa musí v prípade neudelenia súhlasu druhým rodičom, ktorý takisto vykonáva rodičovské práva a povinnosti, pred každým premiestnením obrátiť na súd pre rodinné veci v mieste pobytu dieťaťa.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ako už bolo uvedené, treba rozlišovať medzi dočasným a trvalým premiestnením. V tejto súvislosti pozri predchádzajúce body.

Posledná aktualizácia: 08/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.