Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Na základe § 30 zákona o deťoch z roku 2009 môže osoba s rozhodnutím o pobyte dieťaťa premiestniť dieťa z Gibraltáru na obdobie kratšie ako jeden mesiac.

Ak neexistuje platné rozhodnutie o pobyte, rodič s výhradnými rodičovskými právami a povinnosťami môže zákonne premiestniť dieťa z Gibraltáru bez súhlasu druhého rodiča. Druhý rodič, ktorý nemá rodičovské práva a povinnosti, však môže zabrániť premiestneniu dieťaťa z jurisdikcie, ak požiada súd o rozhodnutie o zákaze niektorých úkonov.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Na základe § 30 zákona o deťoch z roku 2009 sa vyžaduje, že ak je v platnosti rozhodnutie o pobyte vzťahujúce sa na dieťa, nemôže byť premiestnené z Gibraltáru (na dlhšie ako jeden mesiac) bez písomného súhlasu každej osoby, ktorá má rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k tomuto dieťaťu, alebo bez povolenia súdu.

V § 184 trestného zákona z roku 2011 sa ďalej uvádza, že rodič (a ďalšie stanovené osoby, medzi ktoré patrí poručník dieťaťa, osoba, ktorej bolo vydané platné rozhodnutie o pobyte dieťaťa, alebo osoba, ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti) pácha trestný čin (únos dieťaťa), ak zoberie alebo pošle dieťa mimo Gibraltáru bez náležitého súhlasu (to znamená bez súhlasy matky alebo otca dieťaťa, ak má rodičovské práva a povinnosti – alebo súhlasu uvedených stanovených osôb).

Ak neexistuje rozhodnutie o pobyte, ale viac ako jedna osoba má rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, žiadna osoba s rodičovskými právami a povinnosťami vo vzťahu k tomuto dieťaťu nemôže premiestniť dieťa z Gibraltáru bez súhlasu ďalších nositeľov rodičovských práv a povinností alebo bez povolenia súdu.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Rodič s rozhodnutím o pobyte dieťaťa, ktorý chce natrvalo premiestniť dieťa z Gibraltáru, sa môže s dieťaťom zákonne presťahovať bez zásahu súdu, ak má písomný súhlas druhého rodiča s rodičovskými právami a povinnosťami alebo inej osoby s rodičovskými právami a povinnosťami. Ak je tento súhlas zamietnutý, musí sa obrátiť na súd a požiadať o povolenie natrvalo premiestniť dieťa z Gibraltáru (§ 30 zákona o deťoch z roku 2009).

V prípadoch medzinárodného premiestnenia sa kladie najväčší dôraz na záujem dieťaťa, ktorý je určujúcim faktorom. Sudcovia zohľadnia pred vydaním nezávislého rozhodnutia všetky informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s každým prípadom. Rozhodovať sa budú predovšetkým v súlade s najlepším záujmom dotknutého dieťaťa.

Rovnako ak neexistuje rozhodnutie o pobyte a ak ktorákoľvek osoba s rodičovskými právami a povinnosťami odmietne udeliť súhlas, osoba, ktorá má rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu a ktorá chce natrvalo premiestniť dieťa z Gibraltáru, musí požiadať súd o povolenie.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V odpovedi na otázku 1 sa uvádzajú ustanovenia týkajúce sa zákonného premiestnenia dieťaťa z Gibraltáru obdobie kratšie ako jeden mesiac. Osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o pobyte dieťaťa, môže vziať dieťa do zahraničia na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom nepotrebuje súhlas druhého rodiča na to, aby mohla vziať dieťa na prázdniny.

Posledná aktualizácia: 09/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.