Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič môže zákonne premiestniť dieťa do iného členského štátu bez súhlasu druhého rodiča v prípade, že rodič, ktorý premiestňuje dieťa, má výlučné rodičovské práva a povinnosti, a to vždy za predpokladu, že sa tým neporušuje právo dieťaťa na kontakt s druhým rodičom.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Keď obaja rodičia majú rodičovské práva a povinnosti.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak je premiestnenie dieťaťa potrebné, ale druhý rodič s ním nesúhlasí, súd bude musieť zvážiť situáciu s ohľadom na záujem dieťaťa a rozhodnúť, či sa dieťa má alebo nemá premiestniť.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Uvedené pravidlá vyžadujúce súhlas druhého manžela sa uplatňujú bez ohľadu na to, či je premiestnenie do iného členského štátu dočasné na účely dovolenky alebo trvalé.

Posledná aktualizácia: 07/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.