Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

A) Vo všeobecnosti rodič môže na krátky časbez úmyslu zostať premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča. Medzi tieto prípady patrí:

  • rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne,
  • jeden z rodičov vykonáva rodičovské práva a povinnosti na základe dohody medzi rodičmi alebo súdneho rozhodnutia, rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča však neboli súdom ani obmedzené, ani zrušené,
  • dieťa bolo premiestnené do iného štátu rodičom na základe jeho práva styku v čase, ktorý bol určený na priamy styk s dieťaťom okrem prípadov, keď sa na základe rozhodnutia súdu alebo verejného poručenského orgánu vyžaduje súhlas druhého rodiča.

B) Rodič môže bez súhlasu druhého rodiča premiestniť dieťa do iného štátu aj na dlhší čas alebo s úmyslom zostať, ak súd obmedzil alebo zrušil rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča.

C) Aj poručník môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu rodiča za predpokladu, že verejný poručenský orgán neobmedzil jeho právo premiestniť dieťa, a to v týchto prípadoch:

  • na krátky časbez úmyslu zostať, ak sa dieťa umiestni do náhradnej rodiny,
  • ak sa dieťa umiestni do rodiny tretej osoby a rodičovské práva a povinnosti rodiča tým boli pozastavené.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

A) Ak rodič premiestni dieťa do iného štátu na dlhší čas alebo s úmyslom zostať, musí mať súhlas druhého rodiča. Medzi tieto prípady patrí:

  • rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne,
  • jeden z rodičov vykonáva rodičovské práva a povinnosti na základe dohody medzi rodičmi alebo súdneho rozhodnutia, rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča však neboli súdom ani obmedzené, ani zrušené,

B) Ak sa dieťa umiestni do náhradnej rodiny, poručník môže dieťa premiestniť do iného štátu na dlhší čas alebo s úmyslom zostať len so súhlasom rodiča.

Vycestovanie do iného štátu na účely štúdia, práce alebo iný podobný účel sa môže považovať za vycestovanie na dlhší čas.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak druhý rodič nedal súhlas s premiestnením dieťaťa do iného štátu, rodič môže požiadať verejný poručenský orgán o rozhodnutie v tejto veci. V takýchto prípadoch rozhodnutie verejného poručenského orgánu, ktorým sa povoľuje premiestnenie dieťaťa do iného štátu, nahrádza súhlas druhého rodiča.

Rodič, ktorý žiada o určenie miesta pobytu v inom štáte, musí k svojej žiadosti priložiť dokumenty, v ktorých preukáže, že v druhom štáte má dieťa zabezpečené vzdelanie, výživu, starostlivosť a štúdium (čiže najmä posúdenie prostredia vydané zahraničným orgánom, osvedčenie o školskej dochádzke, potvrdenie o príjmoch rodiča, vyhlásenie o prijatí). Verejný poručenský orgán sa na žiadosť rodiča postará o získanie posúdenia prostredia. Ak rodič ešte nenastúpil do práce v inom štáte, verejný poručenský orgán môže namiesto potvrdenia o príjmoch prijať vyhlásenie rodiča o jeho predpokladanom príjme.

Verejný poručenský orgán pri rozhodovaní o spore zohľadňuje, či je možné uplatňovať rozhodnutie súdu alebo verejného poručenského orgánu, v ktorom sa určuje spôsob udržovania priameho styku medzi dieťaťom a rodičom, ktorý žije oddelene, v prípade, ak neexistuje medzinárodná zmluva alebo reciprocita.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ako sa uvádza v bode 1, ak cesta do zahraničia nie je dlhodobá, rodič môže dieťa premiestniť do iného štátu aj bez súhlasu druhého rodiča. V týchto prípadoch je potrebné splniť všeobecné podmienky na prekročenie hraníc, aby dieťa mohlo vycestovať do zahraničia (napríklad dieťa musí mať platný cestovný pas).

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.