Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak druhý rodič nevykonáva rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu a ak neboli vydané súdne rozhodnutia zakazujúce premiestnenie dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča.

Ak pred premiestnením dieťaťa/detí z jurisdikcie nebola podaná súdna žiadosť o výkon rodičovských práv a povinností, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo o styk.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak druhý rodič vykonáva rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu

a/alebo

ak má premiestnenie dieťaťa vplyv na právo na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a/alebo na právo styku

a/alebo

ak je v súdnom príkaze výslovne uvedené, že pred premiestnením dieťaťa do iného štátu je potrebný súhlas druhého rodiča alebo akejkoľvek inej menovanej strany.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Môže byť podaná súdna žiadosť o povolenie zákonného premiestnenia dieťaťa.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Áno.

Posledná aktualizácia: 16/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.