Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič môže premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča alebo proti želaniu druhého rodiča, keď má premiestňujúci rodič výlučné rodičovské práva a povinnosti alebo keď také premiestnenie umožňuje opatrenie súdu.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Keď majú obaja rodičia rodičovské práva a povinnosti a dieťa v striedavej výchove, na premiestnenie dieťaťa do iného štátu je potrebný súhlas oboch rodičov.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa alebo voči nemu namieta, rodič, ktorý chce premiestniť dieťa, musí požiadať o povolenie príslušný súdny orgán. Týmto súdnym orgánom môže byť súd dohliadajúci na poručníctvo v mieste bydliska dieťaťa alebo súd, na ktorom prebieha konanie týkajúce sa rodičovských práv a povinností.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V prípade dočasného presunu dieťaťa do zahraničia treba preskúmať dôvody presunu. Pokiaľ ide iba o krátku dovolenku, možno túto záležitosť považovať za každodennú záležitosť, o ktorej možno rozhodnúť bez povolenia oboch rodičov.

Ak na dočasný presun existujú závažnejšie dôvody, napríklad lekárska starostlivosť o dieťa, vyžaduje sa povolenie oboch rodičov s rodičovskými právami a povinnosťami. V prípade nezhody rozhodne v danej záležitosti súd.

Posledná aktualizácia: 29/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.