Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak súd rozhodne, že miesto pobytu dieťaťa je v inom štáte, nepotrebuje rodič, ktorý dieťa premiestňuje do tohto štátu na účely trvalého pobytu, súhlas druhého rodiča.

Rodič môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu na účely trvalého pobytu bez súhlasu druhého rodiča vtedy, keď disponuje výlučným právom starostlivosti na základe dohody rodičov alebo súdneho rozhodnutia.

Rodič môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu na účely trvalého pobytu bez súhlasu druhého rodiča vtedy, ak bolo právo druhého rodiča starostlivosti o dieťa rozhodnutím súdu (bāriņtiesa) pozastavené alebo mu bolo súdnym rozhodnutím odňaté.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Rodič, ktorého právo starostlivosti nebolo pozastavené alebo odňaté, môže dieťa zákonne premiestniť do iného štátu na účely trvalého pobytu so súhlasom druhého rodiča, ktorý má právo starostlivosti (spoločné či výlučné).

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa, môže rodič, ktorý chce dieťa premiestniť do iného štátu na účely trvalého pobytu, podať žiadosť na súd o určení miesta pobytu dieťaťa v štáte, do ktorého mieni dieťa premiestniť.

Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa, môže rodič, ktorý chce dieťa premiestniť do iného štátu na účely trvalého pobytu, požiadať súd, aby mu bolo toto dieťa zverené do výhradnej starostlivosti.

Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa, môže rodič, ktorý chce dieťa premiestniť do iného štátu na účely trvalého pobytu, požiadať súd, aby pozastavil právo starostlivosti druhého rodiča (v prípade objektívnych dôvodov), alebo môže požiadať súd, aby bolo druhému rodičovi odňaté právo starostlivosti o dieťa (v prípade objektívnych dôvodov).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Pokiaľ ide o trvalé premiestnenie, pozri odpovede na predchádzajúce otázky.

V prípade dočasného premiestnenia sa súhlas druhého rodiča nevyžaduje.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.