Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Premiestnenie dieťaťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča je možné len dočasne (napr. počas dovolenky). Zmena krajiny pobytu dieťaťa si vyžaduje súhlas druhého rodiča alebo rozhodnutie súdu, ktorým sa stanoví miesto pobytu dieťaťa v cudzom štáte.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak rodičia uzavreli manželstvo a nie sú rozvedení, bez ohľadu na skutočnosť, či žijú spoločne alebo oddelene, je potrebný súhlas oboch rodičov so zmenou krajiny pobytu dieťaťa.

Ak sú rodičia rozvedení a dieťa má miesto pobytu u jedného z nich, trvalé premiestnenie dieťaťa do cudzieho štátu si vyžaduje súhlas aj druhého rodiča, keďže zriadenie trvalého pobytu u jedného z rodičov neudeľuje tomuto rodičovi s ohľadom na dieťa viac práv, pokiaľ súd nerozhodol inak.

Ak rodičia neuzavreli manželstvo a dieťa nemá pobyt u žiadneho z nich, predpokladá sa, že rodičia majú rovnaké práva, a pri zmene krajiny pobytu dieťaťa sa vyžaduje súhlas oboch rodičov.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak je nemožné získať súhlas druhého rodiča, musí rodič, ktorý premiestňuje dieťa do iného štátu, podať žiadosť na súd o určení miesta pobytu dieťaťa a úprave styku s dieťaťom. Ak bolo miesto pobytu určené, musí rodič požiadať o zmenu úpravy styku s dieťaťom.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Litovské právne predpisy nevyžadujú dodatočný súhlas rodiča s dočasným premiestnením dieťaťa do iného štátu.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.