Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

V zásade nie je nutný súhlas druhého rodiča na dočasné premiestnenie dieťaťa do iného štátu. Ak rodičia spoločne vykonávajú rodičovskú zodpovednosť, každý rodič môže s dieťaťom cestovať bez výslovného súhlasu druhého rodiča. Ak vo výnimočných prípadoch vykonáva rodičovskú zodpovednosť len jeden rodič, súhlas druhého rodiča, tichý alebo výslovný, nie je potrebný.

Počas období, keď má rodič, ktorý nevykonáva rodičovskú zodpovednosť, právo styku s dieťaťom a môže ho mať pri sebe, nepotrebuje súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa na dočasnú návštevu iného štátu. Na krátkodobé dočasné premiestnenie (napríklad prekročenie hranice pri nakupovaní) ani na dlhodobejšie dočasné premiestnenie (napríklad na dovolenku) sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča za predpokladu, že k premiestňovaniu dieťaťa dochádza počas období, keď rodič, ktorý ho premiestňuje, má právo styku s dieťaťom a môže ho mať pri sebe.

Preukaz totožnosti alebo iné doklady, ktoré je potrebné vziať so sebou pri dočasnom premiestnení, sa líšia v závislosti od zákonných požiadaviek krajiny, do ktorej rodič dieťa zoberie.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Trvalé alebo dočasné premiestnenie dieťaťa z vážnych dôvodov (napríklad na zložité lekárske ošetrenie) si vyžaduje súhlas oboch rodičov, ak vykonávajú spoločnú rodičovskú zodpovednosť. Presun trvalého bydliska alebo miesta pobytu do zahraničia sa považuje za trvalé premiestnenie a vyžaduje si súhlas oboch rodičov. V prípade výlučnej rodičovskej zodpovednosti sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča. Na žiadosť druhého rodiča je však možné prispôsobiť právo styku s dieťaťom.

Na účely dokazovania musí byť súhlas rodiča písomný. Dokument môžu vypracovať rodičia. Ak si to hostiteľský štát vyžaduje, rodičia môžu požiadať súd, aby ich súhlas zaznamenal.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak jeden z rodičov odmietne dať súhlas na premiestnenie dieťaťa do iného štátu, rozhodnutie o návrhu na premiestnenie dieťaťa do cudziny vydáva sudca pre rodinné veci (juge aux affaires familiales).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ako bolo uvedené v oddieloch 1 až 3, ustanovenia sa líšia v závislosti od toho, či sa má dieťa premiestniť dočasne alebo natrvalo.

Deti musia mať povolenie na opustenie krajiny (dokument, v ktorom rodič povoľuje svojmu maloletému dieťaťu opustiť Luxembursko) vždy, keď bez sprievodu rodičov dočasne cestujú do zahraničia.

Formulár povolenia môžu rodičia dostať na obecných úradoch. Väčšina obcí požaduje zaplatenie poplatku na pokrytie administratívnych nákladov na vydávanie týchto formulárov. Výška poplatku sa v rôznych obciach líši.

Hoci tento formulár nie je povinný, mnoho zahraničných orgánov ho vyžaduje, ak majú prijať dieťa na svoje územie.

Ak dieťa sprevádza iba jeden z rodičov, napriek tomu je potrebné vziať so sebou povolenie od druhého rodiča, keďže niektoré štáty ho požadujú.

Odkazy

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html

Posledná aktualizácia: 11/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.