Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Podmienky sa líšia v závislosti od situácie, najčastejším prípadom však je, že súhlas druhého rodiča nie je potrebný, ak je miesto pobytu tohto rodiča neznáme. V ustanovení § 56 ods. 5 občianskeho zákonníka sa stanovuje, že súd môže rodiča zbaviť rodičovskej zodpovednosti, a preto v takom prípade rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, nemusí žiadať o súhlas rodiča, ktorý bol zbavený rodičovskej zodpovednosti.

Rodič by sa však mal vždy uistiť, že môže dieťa premiestniť do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča, a to tak, že požiada o súhlas príslušný súd, t. j. občiansky súd (rodinné veci) [Civil Court (Family Section)].

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Premiestnenie dieťaťa rodičom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vždy vyžaduje súhlas druhého rodiča, najmä ak má tento druhý rodič práva, ktoré by sa premiestnením dieťaťa porušili. K takýmto právam patrí právo na styk s dieťaťom a právo podieľať sa na rozhodnutiach týkajúcich sa dieťaťa (sem patrí rozhodovanie o mieste, prostredí a kultúre, v ktorých bude prebiehať jeho výchova). Rodič, ktorý odmietne dať súhlas s premiestnením dieťaťa, tak môže urobiť z mnohých dôvodov, napríklad preto, že v prípade premiestnenia dieťaťa by mu bol znemožnený styk s týmto dieťaťom.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Deti môžu byť premiestnené do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča v prípade, že na to vydal súhlas príslušný súd.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Áno, tie isté pravidlá sa vzťahujú na dočasné premiestnenie. Súhlas rodiča môže mať túto formu:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti maloletého) authorise that my son/daughter (nehodiace sa prečiarknite) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (dôvod opustenia ostrova) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(doba)( nehodiace sa prečiarknite).

_________________________________

Podpis, meno, priezvisko, číslo preukazu totožnosti rodiča

Posledná aktualizácia: 17/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.