Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča len vtedy, ak disponuje výlučným právom starostlivosti.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas druhého rodiča je pri premiestnení dieťaťa do iného štátu nevyhnutný vtedy, ak majú rodičia spoločné právo starostlivosti o dieťa.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak je nutné premiestniť dieťa do iného štátu, ale druhý rodič, ktorý má právo spoločnej starostlivosti o dieťa, s tým však nesúhlasí, je možné požiadať o náhradný súhlas (článok 253A, zväzok I holandského občianskeho zákonníka, Nederlands Burgerlijk Wetboek).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Áno, v Holandsku platia pre dočasné aj trvalé premiestnenie dieťaťa rovnaké pravidlá. Príslušný formulár nájdete tu: „toestemming om te reizen“ (v holandčine) PDF (288 Kb) nl. „súhlas s vycestovaním maloletých osôb do zahraničia“ (v angličtine) PDF (298 Kb) en

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.